SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_gen3AIDZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Anna Szóstak
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem jest przybliżenie tradycji kluczowej dla polskiej literatury i na tekstach (głównie XX-wiecznych i najnowszych) zapoznanie z różnymi strategiami i postawami twórczymi wobec całokształtu doświadczeń literackich przeszłości (kontynuacje, nawiązania, reinterpretacje, polemiki i in.). Cele szczegółowe: 1) umiejętne poszukiwanie w polskich utworach literackich europejskich kontekstów kulturowych oraz intertekstualnych odniesień, 2) dobra orientacja we wzorcach kulturowych i literackich (zwłaszcza antyku i Biblii), 3) poszerzenie wiedzy z zakresu historii literatury, 4) doskonalenie kompetencji interpretacyjnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Definicje pojęć: tradycja literatury, konwencja literacka, intertekstualność, norma literacka.
 2. Dziedzictwo kulturowe antyku i Biblii w historii literatury polskiej w świetle badań o dwuprądowości okresów literackich: klasycznych i romantycznych.
 3. Ballady Adama Mickiewicza i Bolesława Leśmiana – tradycja i nowatorstwo.
 4. Dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego wobec tradycji i w tradycji.
 5. Czysta Forma Witkacego i jej tekstowe realizacje a tradycja.
 6. Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza a Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
 7. Tadeusz Nowak jako współczesny psalmista.
 8. Katedra w twórczości polskich pisarzy XX wieku.
 9. Tradycja (m.in. baroku) w poezji Stanisława Grochowiaka.
 10. Rewizje kulturowe Tadeusza Różewicza na przykładzie Śmierci w starych dekoracjach.
 11. Motyw labiryntu w literaturze (np. Labirynt nad morzem Zbigniewa Herberta).
 12. Konfrontacje kultur, tradycji i odczytywanie analogii – problematyka Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego.
 13. Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka wobec tradycji i Historii.

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja punktowana, praca z tekstem źródłowym literackim i ikonograficznym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, punktowane głosy w dyskusji, prezentacja wybranych analiz i interpretacji utworów, praca pisemna.

Literatura podstawowa

Bukowski H., Biblia a literatura polska, Poznań 1998.

Czermińska M., Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, Gdańsk 2005, tu m.in.: Gotyk w wyobraźni nowoczesnych pisarzy polskich.

Głowiński M., Labirynt, przestrzeń obcości, [w:] tegoż, Mity przebrane, Kraków 1994.

Głowiński M., Tradycja literacka, [w:] Problemy teorii literatury (Próba zarysowania problematyki), seria I, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987.

Krzyżanowski J., Barok na tle prądów romantycznych, [w:] Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1982; przedruk [w:] Granice i pogranicza. Próby podziału literatury polskiej na okresy. Antologia, red. J. Kapuścik, W. J. Podgórski, Warszawa 1982.

Sławiński J., Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, [w:] tegoż, Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974; przedruk [w:] Problemy teorii literatury, seria II, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987.

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992 (tu hasła: antyk w literaturze XX wieku, topika antyczna, chrześcijaństwo a literatura, topika chrześcijańska).

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński i in., Wrocław 2002 (tu hasła: tradycja literacka, konwencja literacka, norma literacka, intertekstualność, mit, symbol).

Stabryła S., Antyk we współczesnej literaturze, Kraków 1980.

Literatura uzupełniająca

Filipkowska H., Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria I, Warszawa 1978.

Gutowski W., Wśród szyfrów transcendencji: szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Toruń 1994.

Między ortodoksją a obrazoburstwem: postacie i motywy biblijne, red. J. Borowczyk, A. Kwiatkowska, D. Rojszczak, Poznań 2006.

Parandowski J., Z antycznego świata, Warszawa 1998.

Stabro S., Jeszcze barok (Stanisław Grochowiak), [w:] tegoż, Zamknięty rozdział, Warszawa 1994.

Starowieyski M., Tradycje biblijne: Biblia w kulturze europejskiej, Kraków 2011.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wawryk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 23:27)