SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka literatury i języka polskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka literatury i języka polskiego
Kod przedmiotu 05.1-WH-FiPlD-DLJP-2-Ć-S14_genQKZLJ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej, a w szczególności wyposażenie ich w umiejętności:

a) długookresowego i krótkookresowego planowania pracy; 

b) organizowania lekcji z zakresu podstawowych działów edukacji polonistycznej, tj. nauczania literatury, kształcenia językowego, ćwiczeń w mówieniu i pisaniu oraz edukacji kulturalnej;

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów licencjackich ze specjalnością nauczycielską.

Zakres tematyczny

 1. Wykorzystanie wiedzy teoretycznoliterackiej na lekcjach literatury szkole ponadpodstawowej.
 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
 3. Treści programowe w szkole ponadpodstawowej.
 4. Konstrukcja rozkładu materiału.
 5. Zajęcia warsztatowe – konstukcja rokładu materiału.
 6. Praca nad liryką w szkole średniej.
 7. Analiza konspektów poświęconych omawiaiu liryki w szkole średniej
 8. Epika i dramat na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.
 9. Analiza konspektów poświęconych omawianiu utworów epickich i dramatycznych.
 10. Kształcenie umiejętności recytacji.
 11. Analiza konspektów poświęconych nauczaniu recytacji .
 12. Rozwijanie tekstotwórczych kompetencji ucznia.

Kształcenie umiejętności krytycznego odbioru tekstów.

Wykorzystanie wiedzy z zakresu logiki w toku edukacji literackiej i językowej.

Metody kształcenia

Wykład, prezentacja, analiza konspektów, analiza dokumentacji oświatowej, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Opanowanie wiedzy teoretycznej, aktywność na zajęciach, zaliczenie zadanych konspektów.

Literatura podstawowa

Bortnowski S., Konteksty dzieła literackiego, Warszawa 1991.

Dyduchowa A., Metody kształcenia sprawności językowej uczniów : projekt systemu, model podręcznika, Kraków 1988, rozdz.. III, s. 58-135.

Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

MEN, Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Nagajowa M., Nauka o języku dla nauki języka, Kielce 1994, rozdz.9, s. 146-164.

Ptaszyński W., Kształtowanie języka ucznia przy zastosowaniu wskazań logiki: ćwiczenia w mówieniu i pisaniu - próba uzupełnienia tradycyjnej metodyki, Warszawa 1970.

Toczyska B., Głośno i wyraźnie, Gdańsk 2007.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

 

Literatura uzupełniająca

Bąk P., Nauczanie czytania i recytacji w wyższych klasach szkoły podstawowej, Warszawa 1972.

Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010.

Jak pisać i redagować: poradnik redaktora : wzory tekstów użytkowych, red. Aleksandra Kubiak-Sokół, Warszawa 2009.

Jazownik L., Jak pytać o dzieło literackie w szkole?, Zielona Góra 1999.

Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

Nowak E, Stworzyć tekst : uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej, Kraków 2014.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 18-05-2021 12:17)