SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konteksty literatury i kultury XIX w. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konteksty literatury i kultury XIX w.
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-KLK-B-2/6-Ć-S14_gen3DI3I
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
  • dr Aneta Narolska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 45 3 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Wiedza: Poszerzenie wiedzy o literaturze i kulturze polskiej XIX wieku poprzez umiejscowienie utworów literackich w kontekście literatury i kultury europejskiej, ukazanie związków literatury z innymi dziedzinami sztuki oraz zastosowanie nowoczesnych metod interpretacyjnych.

Umiejętności: Pogłębienie umiejętności badawczych w zakresie analizy tekstu literackiego oraz doboru metod badawczych.

Kompetencje: Uświadomienie europejskiego znaczenia dziewiętnastowiecznej literatury i kultury polskiej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  1. Literatura i kultura polska w kontekście literatur i kultur obcych.
  2. Związki rodzimej twórczości literackiej z kulturowymi tendencjami Europy Zachodniej w zakresie: nawiązań, aluzji, antecedencji, zapożyczeń, inspiracji, pokrewieństwa poglądów, zapatrywań.
  3. Zestawienie zjawisk literackich z innymi dyskursami artystycznymi.
  4. Związki dziewiętnastowiecznej literatury wysokoartystycznej z literaturą popularną.
  5. Powiązania literackie w obrębie jednej literatury narodowej (literatura polska XIX wieku) – nawiązania, aluzje, polemiki.
  6. Współczesne metody badań nad literaturą dziewiętnastowieczną.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja, metoda projektu, gry dydaktyczne (burza mózgów, metoda biograficzna), samodzielna praca z tekstem, praca ze źródłem ikonograficznym oraz utworem audiowizualnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć, aktywność, projekt, praca pisemna, egzamin.

Literatura podstawowa

Janion M., Marzący jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest, [w:] eadem, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa 1991, s. 30-59.

Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. nauk. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

Nycz R., Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012, s. 153-180.

Okoń W., Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1992.

Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980.

Psychoanaliza i literatura, wyb. red. i oprac. P. Dybel, M. Głowiński, Gdańsk 2001.

Rybicka E., Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Wiśniewska L., Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, Rok I (XLIII) 2008, s. 81-110.

Literatura uzupełniająca

Europejskie konteksty. Opracowania. Naturalizm, wybór D. Knysz-Tomaszewska, J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1996.

Fieguth R., Słowacki intertekstualny, [w:] Słowacki współczesny, red. M. Troszyński, Warszawa 1999, s. 48-59.

Kulczycka-Saloni J., Na polskich i europejskich szlakach literackich. Z pism rozproszonych, Warszawa 2000.

Mazur A., Elegia dla kanonu? Szkice komparatystyczne, Opole 2020.

Olkusz W., Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa. Studia i szkice, Opole 1988.

Polska powieść XIX i XX wieku. Interpretacje-analizy-konteksty, t. 1, Lublin 1993.

Przerabianie XIX wieku. Studia pod red. E. Paczoskiej i B. Szleszyńskiego, Warszawa 2011.

Skarbowski J., Literatura - muzyka. Zbliżenia i dialogi, Warszawa 1981.

Sokalska M., Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz - Krasiński - Słowacki, Kraków 2009.

Starzyński J., O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1964.

Strzałkowa M., Z zagadnień porównawczych. Prus i Balzak, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków 1961.

Strzałkowska M., Studia polsko-hiszpańskie, Kraków 1956.

Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 13:07)