SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stylistyka praktyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stylistyka praktyczna
Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlD-STP-2/6-L-S14_genKEZMO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: student zna definicje i cechy tekstów należących do rożnych odmian.

Umiejętności: student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych i ustnych w języku polskim, posiada także umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów.

Kompetencje: student interesuje się życiem kulturalnym  ze szczególnym uwzględnieniem regionu, korzystając z różnych mediów;

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca gramatyki opisowej języka polskiego.

Zakres tematyczny

  1. Odmiany stylowe i ich komponenty w ujęciu synchronicznym i diachronicznym.
  2. Tekst i kryteria tekstowości. 
  3. Stylistyczna wartość tworzywa językowego.
  4. Podstawy korekty i autokorekty tekstów pisanych i mówionych.
  5. Normy stylistyczne.
  6. Cechy dobrego stylu.
  7. Błędy stylistyczne.
  8. Etyka i estetyka wypowiedzi.
  9. Tworzenia tekstów krytycznych odnoszących się do różnych tekstów kultury.

Metody kształcenia

Praca z tekstem (analiza językowa, nicowanie), referat i koreferat, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przedstawienie referatu i prezentacji multimedialnej, złożenie prac zaliczeniowych, zaliczenie kolokwium (odmiany stylowe polszczyzny i ich eksponenty).

Literatura podstawowa

Kuziak A., S.Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny, Warszawa-Bielsko-Biała 2008.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E.Bańkowska, A.Mikołajczuk, Warszawa 2003.

Zdunkiewicz – Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Bugajski M., Pół wieku kultury języka w Polsce, Warszawa 1999.

Dobrzyńska T., Tekst. Próba syntezy, Warszawa 1993.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Mosiłek-Kłosińskiej, Warszawa 2001.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, wyd. V Warszawa 2001.

Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

Nauka o języku dla polonistów, red. S.Dubisz, Warszawa1999.

Walczak B., Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10.

Wiszniewska A., Sztuka pisania, Katowice 2003.

Zaśko-Zielińska M., Piekot T., Majewska-Tworek A. Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 14:18)