SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka hipertekstu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka hipertekstu
Kod przedmiotu 15.0-WH-FiPlD-HIP-2-Ć-S14_genSLXQR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z historią hipertekstu i podstawowymi pojęciami związanymi z jego teorią. Nabycie umiejętności rozpoznawania struktury sieci hipertekstowej i praktycznego tworzenie prostych hipertekstów.

Wymagania wstępne

Zaliczenie z kursów: 1) projektowanie i obsługa stron www, 2) grafika komputerowa.

Zakres tematyczny

 1. Definicje hipertekstu.
 2. Historia hipertekstu.
 3. Podstawowe struktury hipertekstu.
 4. Leksja i linki.
 5. Druk a hipertekst.
 6. Lingwistyczne koncepcje tekstu a hipertekst.
 7. Hipertekst a intertekstualność.
 8. Autor w hipertekscie.
 9. Literackie korzenie hipertekstu, protohiperteksty.
 10. Gry paragrafowe.
 11. Hipertekst jako narzędzie poznawcze. Narodziny społeczeństwa otwartego. Architektura inteligencji.
 12. Gatunki hipertekstu.
 13. Granice hipertekstu.
 14. Tworzenie hipertekstu.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja innowacyjnej strony www.

Praca zaliczeniowa I – projekt oryginalny (100%) „własnej” strony www (z zachowaniem praw autorskich) – z prezentacją na zajęciach.

Praca zaliczeniowa II  - dwa oryginalne wpisy na FB instytutowy lub zajęciowy.

Literatura podstawowa

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Hipertekst, w: tychże, Tekstologia, Warszawa 2012: PWN, s. 62-68.

Bolter J.D., Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, tł. A. Małecka, M. Tabaczyński, Kraków-Bydgoszcz 2014.

Borowiak X., Interpretacja bez granic? W hipertekstowym labiryncie „Końca świata według Emeryka” Radosława Nowakowskiego, w: Tekst (w) sieci 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, s. 187-196, Warszawa 2009.Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2008.

Kazienko P., Struktura hipertekstu a struktura systemu www, „Zagadnienia Informacji Naukowej” nr 2 (72), 1998, s. 36-56.

Maciejewski M.,  Gatunki hipertekstu w perspektywie genologicznej. Poznań 2009.

Osika G., Hipertekst – technologia umysłu, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, T. 58, nr 3 (223), s. 638-649.

Pająk A., Czy jest w tym tekście jeszcze autor? Cyfrowe zlepki, postprodukty, kolaże, w: Język @ multimedia 3. Dialog – konflikt, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2012, s. 299-311.

Pisarski M., Hipertekst a intertekstualność. Powinowactwa i rozbieżności, „Porównania”, nr 8, 2011.

Strona internetowa: http://techsty.art.pl/hipertekst.htm.

Techsty.art.pl.

Witosz B., Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwań komunikacji wirtualnej, w: Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, s. 15-26, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

Bergstorm B., Komunikacja wizualna, tł. Joanna Tarnawska, Warszawa 2009: PWN.

Celiński P., Wyzwania hipertekstu – granice nieograniczonego, w: Estetyka wirtualności, red. Michał Ostrowicki, Kraków 2005.

Dróżdż A., Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, Warszawa 2009.

Dobrowolski P., Impresjonistyczny model hipertekstowy, w: Tekst (w) sieci. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, s. 265-277, Warszawa 2009.

Fabiszewski B., Gra paragrafowa – hipertekst zamknięty w książce, w: Tekst (w) sieci 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, s. 131-140, Warszawa 2009.

Górska-Olesińska Monika, Słowo w sieci, Opole 2009.

Ryan M.L, Co komputer zrobił dla słowa, w: Język @ multimedia 3. Dialog – konflikt, red. A. Dytman-Stasieńko, J.  Stasieńko, Wrocław 2012, s. 269-287.

Żydek-Bednarczuk U., Hipertekst w perspektywie lingwistycznej, komunikacyjnej i kulturowej, w: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, T. 1. Stan wiedzy i postulaty badawcze, red. M. Kita, M.  Ślawska, Katowice 2012, s. 167-177.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności dziennikarstwo internetowe.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 15:06)