SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna
Kod przedmiotu 05.1-WH-WHSDD-PP-Pra-S14_genNXR55
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Praktyka pedagogiczna w szkole ma umożliwić studentom gromadzenie praktycznych czynności w zakresie: możliwość uczestniczenia w działaniach zorganizowanych przez doświadczonego nauczyciela (zebrania, wycieczki, koła zainteresowań itp.), możliwość prowadzenia dokładnej hospitacji realizowanych zajęć przez nauczyciela opiekuna praktyki lub na zajęciach innych nauczycieli, którzy wyrażą zgodę na prowadzenie hospitacji przez studenta, możliwość prowadzenia zajęć z uczniami na podstawie przygotowanych i opracowanych przy konsultacji z nauczycielem konspektów zajęć, możliwość zastosowania przemyślanych zestawów ofert edukacyjnych przedyskutowany z nauczycielem – opiekunem.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  1. Student samodzielnie przygotowuje konspekty prowadzonych zajęć.
  2. Poznaje obowiązki oraz podejmowane czynności nauczyciela w szkole.
  3. Prowadzi samodzielnie zajęcia z uczniami.
  4. Poznaje organizację pracy szkoły obejmującą m.in. zadania realizowane przez placówkę.
  5. Poznaje prowadzoną przez szkołę dokumentację.

Metody kształcenia

Dyskusja, pogadanka, pokaz, demonstracja, praca z książką, metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej opinii wystawionej przez nauczyciela-opiekuna praktyki, złożenie wymaganych dokumentów (opinia, rachunek, zaopiniowane i ocenione konspekty, na podstawie których prowadzone były zajęcia oraz notatki z prowadzonych w szkole hospitacji) w wyznaczanym terminie przez organizatora praktyki z ramienia UZ. Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z odbytej praktyki.

Literatura podstawowa

Literatura ustalana w toku projektowania zajęć wychowawczych.

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi

Szczegółowe instrukcje praktyk są dostępne u organizatorów praktyk. Zasady zaliczania praktyki bez obowiązku jej odbywania reguluje Regulamin studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 13:48)