SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Aksjologiczny wymiar literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Aksjologiczny wymiar literatury
Kod przedmiotu 09.2-WH-D-Pdw: Awl-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wzbogacenie warsztatu interpretacyjnego studentów o aspekty aksjologiczne oraz ich rozmaite konteksty – zależne od danej epoki literackiej

Studenci naucza się praktyczej interpretacji tesktu literackiego w jego  licznych kontekstach, których uwzględnienie jest niezbędne dla zrozumienia zagadnień aksjologicznych (np. kontekst  historycznoliteracki,historyczny, filozoficzny, teologiczny, kulturowy, psychologiczny itd.). Zajęcia będą okazją do podjęcia kreatywnego dialogu interdyscyplinarnego..

Wymagania wstępne

Podstawowa umiejętność analizy i interpretacji dzieła literackiego. 

Zakres tematyczny

  1. Aksjologia literatury  i jej miejsce w nauce o literaturze
  2. Drabina aksjologiczna Maxa Schelera i jej odczytanie z personalistycznego punktu widzenia
  3.  Drabina aksjologiczna Maxa Schelera i jej praktyczne zastosowanie w analizie dzieła literackiego
  4. Wartości hedoniczne  (hedonistyczne) w dziele literackim
  5. Wartości witalne w dziele literackim
  6. Wartości duchowe  w dziele literackim
  7. Wartości sakralne w dziele literackim

Metody kształcenia

Dyskusja, "burza mózgów", ćwiczenia aktywizujące, praca w grupach, praca z tekstem, ćwiczenia  utrwalające, prezentacje multimedialne , praca pisemna.   

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywny udział w zajęciach potwierdzający znajomość lektur teoretycznych, umiejętne wykonywanie analizy tekstów , pozytywne oceny z kolokwiów, prac zaliczeniowych i prezentacji multimedialnych.

Literatura podstawowa

Literatura: 

Chrząstowska B.,  Wysłouch S. , Poetyka stosowana, Warszawa 2000,  [tu rozdział: Literatura wobec wartości.]

Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006.

Perz T. Świat wartosci w ujeciu Maxa Schelera. Konsekwencje pedagogiczne,  "Edukacja Humanistyczna" 2020 nr 1., s. 77 -  87.

Seul A., Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II,  „Polonistyka” 2008 nr 8, s. 15 – 18.

 

Teksy źródłowe: 

Asnyk A.,  Między nami nic nie było...

Baczyński K. K., Elegia o ... [chłopcu polskim].

Barańczak S. , Garden party.

Bogurodzica.

KasprowiczJ. , Z chałupy [ sonet do wyboru].

Kochanowski J., Czego chcesz od nas Panie

Leśmian B.,  Lipa.

Mickiewicz A. , Nad wodą wielką i czystą.

Morsztyn J.A. , Pszczoła w bursztynie.

Norwid C.,  Fatum.

Sęp Szarzyński M., Sonet IV.

Słota J.,  O zachowaniu się przy stole.

Szymik J. ,  De Trinitate. Wykład.

Tuwim J. , Kwiaty polskie [fragment do wyboru].

 

Literatura uzupełniająca

Uzgodnione ze studentami teksty epickie z różnych epok literackich i ich opracowania.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 13:59)