SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny:Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny:Komunikacja społeczna
Kod przedmiotu 14.0-WH-FiPlD-PS:KS-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z podstawami komunikacji społecznej. Poznanie komponentów, poziomów komunikacji społecznej, a także najważniejszych zasad i modeli w niej funkcjonujących. Obserwacja wybranych zakresów komunikacji społecznej.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Definicje. Elementy procesu komunikacyjnego. Poziomy komunikacji społecznej. Typy komunikacji społecznej.
2. Komunikacja interpersonalna i synergiczna.
3. Sztuka słuchania w komunikacji.
4. Komunikacja niewerbalna.
5. Komunikacja grupowa.
6. Komunikacja w organizacjach.
7. Milczenie i przemilczanie w komunikacji.
8. Tożsamość a komunikowanie. Tożsamość regionalna, narodowa, płciowa.
9. Komunikacja z chorymi i niepełnosprawnymi.
10. Bariery na drodze komunikacji.
11. Komunikowanie masowe i mediatyzacja życia.
12. Komunikowanie publiczne i administracyjne.
13. Komunikowanie polityczne i wyborcze.
14. Społeczeństwo informacyjne. Komunikacja w internecie. Social media.
15. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego.

Metody kształcenia

Prezentacja, referat, miniwykład, analiza przypadku, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach (dyskusje).
Przygotowanie referatu. 
Praca pisemna.

Literatura podstawowa

Katherine L. Adams, Gloria J. Galanes, Komunikacja w grupach, tł. D. Kobylińska, P. Kobyliński, Warszawa 2008.

Jarosław Barański, Edmund Waszyński, Andrzej Steciwko, Komunikowanie się lekarza z pacjentem, Wrocław 2000.

Dobek-Ostrowska Bogusława, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004, s. 109-120 i 144-154.

Dobek-Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.

Goban-Klas Tomasz, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.

Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2004.

Marian Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.

Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. Jerzy Hausner i inni, Kraków 1999.

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, red. Anna Kwiatkowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wenancjusz Panek, Lublin 2003.

Kwiryna Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008.

Barbara Kudra, O komunikacji społecznej, [w:] Komunikowanie publiczne: zagadnienia wybrane, red. B. Kudra, E. Olejniczak, Łódź 2014, s. 9-24.

Zbigniew Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.

Mary E. Siegel, Paul J. Donoghue, Sztuka słuchania : klucz do udanych relacji, przeł. Jacek Bielas, Kraków 2013.

Maciej Siemieniak, Modele i narzędzia procesu komunikowania organizacyjnego wewnątrz przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” nr 72, 2017, s. 199-212.

Janina Stankiewiecz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006.

John Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2008.

Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

Emory Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

Sylwia Jarosławska-Sobór, Nowa komunikacja społeczna w budowaniu kapitału relacyjnego, „Marketing Instytucji Naukowych i badawczych” nr 3 (13), 2014.

Krystyna Pisarkowa, O komunikatywnej funkcji przemilczenia, w: eadem, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień. Kraków 1994, s. 25-33.

Siegmunt Prillwitz, Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących, tł. Tomasz Duliński, Warszawa 1996.

Marek Suchanek, Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia, „Studia Administracyjne” nr 8, 2016, s. 137-150.

Barbara A. Sypniewska, Istota, błędy i bariery w komunikowaniu się w organizacji, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku”, t. XXI, 2015, s, 65-77.

Deborah Tannen, Ty nic nie rozumiesz!: kobieta i mężczyzna w rozmowie, tł. A. Sylwanowicz, wyd. 2. Poznań 1999.

Deborah Tannen, I coś ty na siebie włożyła?: rozmowy matek i córek, tł. O. Waśkiewicz, Gdańsk 2008.

Ewa Wieczorek, O mowie zawartej w milczeniu [w:] 69 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione IV, pod redakcją Stanisława Sobolewskiego Rafała Solewskiego Bernadety Stano, Kraków 2009.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 14:03)