SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesna krytyka i refleksja literaturoznawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesna krytyka i refleksja literaturoznawcza
Kod przedmiotu 09.2--FiPlD-WKiRL-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
 • dr Kamila Gieba
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie z wybranymi stanowiskami i poglądami, prezentowanymi we współczesnej krytyce i refleksji literaturoznawczej.
 2. Zaznajomienie ze specyfiką i sposobami istnienia tekstu krytycznoliterackiego jako szczególnego typu wypowiedzi literaturoznawczej o charakterze projektującym i postulatywnym; zorientowanie w zakresie zjawisk występujących w najnowszym literaturoznawstwie.
 3. Zaznajomienie z głównymi tendencjami rozwojowymi  współczesnej nauki o literaturze. 
 4. Wykształcenie umiejętności refleksji krytycznoliterackiej i metodologicznej oraz konfrontowania metod i problemów teoretycznoliterackich. 
 5. Rozwijanie umiejętności krytycznej analizy tekstu literackiego.

 

Wymagania wstępne

podstawowa wiedza z zakresu teorii literatury przyswojona podczas wcześniejszych kursów na studiach I stopnia

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Krytyka literacka i jej status w dyskursie literaturoznawczym.
 2. Funkcje i odmiany krytyki literackiej.
 3. Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku.
 4. Najnowsze tendencje w literaturoznawstwie (m.in. zwrot antropologiczny, zwrot przestrzenny, nowa humanistyka, humanistyka cyfrowa). 
 5. Najważniejsi przedstawiciele współczesnej myśli literaturoznawczej w Polsce i za granicą i ich poglądy.

Ćwiczenia:

 1. Odmiany i gatunki pisarstwa krytycznoliterackiego i literaturoznawczego.
 2. Style uprawiania krytyki literackiej, sylwetki wybranych przedstawicieli polskiej krytyki literackiej.
 3. Refleksja krytycznoliteracka na łamach pism literaturoznawczych i czasopism kulturalnych.
 4. Krytyka literacka w Internecie.

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, rozmowa nauczająca, dyskusja, debata „za” i „przeciw”, prezentacja wypowiedzi o charakterze krytycznoliterackim.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin.

Ćwiczenia: aktywny udział w zajęciach, potwierdzający znajomość lektur teoretycznych, wykonywanie prac domowych (ustnych i pisemnych), referaty, praca pisemna (recenzja).

Literatura podstawowa

Burzyńska A., Anty-teoria literatury, Kraków 2006.

Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007 (wybrane artykuły).

Eliot, T. S. Kto to jest krytyk i inne eseje, przeł. M. Heydel, M. Niemojewska, H. Pręczkowska, M. Żurowski, Kraków 1998.

Kartografowie dziwnych podróży. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku,  pod red. M. Wyki, Kraków 2004 (tu: wybrane teksty krytyczne).

Januszkiewicz M., W poszukiwaniu sensu. „Phronesis” i hermeneutyka, Poznań 2018 lub Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, Poznań 2012 lub Być i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Kraków 2017.

Kozicka D., Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce,  Kraków 2012.

Kozłowska E., Recenzja jako forma podwójnego dialogu, [w:] Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. E. Bańkowskiej i  A. Mikołajczuk, rozdział 11, Warszawa 2003, s. 287-313.

Miller J.H., Krytyk jako żywiciel i pasożyt, „Pamiętnik Literacki” nr  77/2, s. 285-295.

Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, Warszawa 2017 (wybrane artykuły).

Nycz R.,  Poetyka doświadczenia: teoria, nowoczesność, literatura, Warszawa 2012 (wybrane artykuły).

Sławiński J., Funkcje krytyki literackiej, [w:] Z teorii i historii literatury, Wrocław 1963 lub [w:] tenże,  Prace wybrane, t.2. Dzieło – Język – Tradycja, Kraków 1998, lub: wyd. II, Warszawa 1974 lub [w:] tenże, Dzieło-język-tradycja, Kraków 1998, s. 159-183 lub „Twórczość” 1962, nr 8.

Wyka M., Niecierpliwość krytyki. Recenzje i szkice z lat 1961-2005. Kraków 2006 (tu: Krytyka jako niecierpliwość, s. 5-23).

Ponadto:

Aktualne numery „Tekstów Drugich”, „Pamiętnika Literackiego”, „Przestrzeni Teorii”.

Czasopisma kulturalno-literackie (wybrane tytuły i numery), 

Strona internetowa: http://hamlet.edu.pl/recenzja-jak

Literatura uzupełniająca

Badania nad krytyką literacką,  pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1974.

Badania nad krytyką literacką,  seria 2, pod red. M. Głowińskiego, K. Dybciaka, Wrocław 1984

Balcerzan E., Przymusy aksjologiczne, [w:] O wartościowaniu w badaniach literackich, pod red. S. Sawickiego, W. Panasa, Lublin 1968   s. 257-271.

Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych,  w opracowaniu i ze wstępem D. Nowackiego, K. Uniłowskiego, Katowice 2003.

Czapliński P., Powrót centrali, Kraków 2007.

W przypadku, gdy nie podaje się innych uwag skasuj cały tekst (razem z tekstem ukrytym: „W przypadku, gdy …”.Głowiński M., Krytyka, towarzyszka literatury, [w:] Dzień Ulissesa i inne szkice niemitologiczne, Kraków 2002.

Heck D., W stronę morfologii kultury. Z paradoksów dyskusji o perspektywach literaturoznawstwa wobec tzw. końca literatury (rekonesans),  Wrocław 2001.

O wartościowaniu w badaniach literackich, pod red. S. Sawickiego, W. Panasa, Lublin 1968  s. 157-177.

Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja,  red. M. Czermińska, S. gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, Kraków 2005 (tu: P. Czapliński, Żywy trup. Krytyka literacka 1989 – 2004; M. Wyka, Stan dyskusji i krytyki naukowej w literaturoznawstwie; P. Śliwiński, Dylematy krytyki po roku 1989).

Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, pod red. S. Sawickiego, A. Tyszczyka, Lublin 1999.

Rorty R., Etyka zasad a etyka wrażliwości, przeł. D. Abriszewska, „Teksty Drugie” 2002, nr 1 / 2.

Sawicki S., Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, [w:] Wartość -
sacrum - Norwid,
lublin 1994, s. 75-94.

Schowalter E, Krytyka feministyczna na rozdrożu, przeł. I. Kalinowska-Blackwood, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, pod red. H. Markiewicza, t. IV, cz.2, s.429-468.

Sporne postaci literatury współczesnej. Krytycy, red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski, Warszawa 2003 (tu: wybrane artykuły).

Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, pod red. A. brodzkiej, L. Burskiej, Warszawa 1998.

Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. Burzyńskiej, M.P. Markowskiego, Kraków 2006 (wybór).

Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, pod red. Burzyńskiej, M.P. Markowskiego, Kraków 2006 (tu: Historyzm, Badania kulturowe, Postkolonializm, Feminizm, Gender i queer).

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 15:13)