SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Edytorstwo tekstów użytkowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Edytorstwo tekstów użytkowych
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-ETU-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Kaja Rostkowska-Biszczanik
 • dr Katarzyna Grabias - Banaszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z regułami pracy edytorskiej oraz praktyczne przygotowanie do niej poprzez doskonalenie umiejętności związanych z opracowaniem i wydaniem tekstów użytkowych. Studenci odpowiedzialni będą za moderowanie strony internetowej (zbudowanej na potrzeby przedmiotu). Zamieszczone będę na niej teksty i edycje przygotowane na zajęciach.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca genologii.

Zakres tematyczny

 1. Typologia tekstów użytkowych (podstawowe pojęcia i definicje).
 2. Zakładanie strony internetowej (omówienie zadania projektowego).
 3. Edytorstwo epistolografii (struktura listu, układy edycji listów, dawne i współczesne edycje korespondencji).
 4. Edytorstwo epistolografii (listy kurtuazyjne, ćwiczenia edytorskie na wybranych zasobach Biblioteki Narodowej - zaproszenie, podziękowania, gratulacje, kondolencje).
 5. Edytorstwo słowników i encyklopedii (rodzaje słowników i encyklopedii, tradycje leksykograficzne, zasady budowy artykułu hasłowego i sposób uporządkowania, ćwiczenia edytorskie na podstawie instrukcji wydawniczej PSB).
 6. Edytorstwo tekstów autobiograficznych, pamiętników i dzienników (dzieje terminów i gatunków, wzorcowe edycje XIX w., ciekawe przykłady edytorskie, współczesne teksty autobiograficzne).
 7. Edytorstwo tekstów autobiograficznych (ćwiczenia edytorskie –  krótkie bio na bloga lub stronę internetową).
 8. Pisanie tekstów reklamowych (rodzaje tekstów reklamowych, frazy kluczowe, znaczniki SEO).
 9. Makrokompozycja gazet i czasopism (grafizacja, miejsca strategicznie tekstów prasowych, organizacja przestrzenna tekstu).
 10. Edytorstwo tekstów prasowych – sylwetka, wywiad (delimitacja, sposoby ukazania formy dialogowej w strukturze, oryginalne/konwencjonalne przykłady z prasy, samodzielna edycja).
 11. Edytorstwo tekstów prasowych – komentarz, felieton (wspólne omówienie wyznaczników gatunkowych, układu przestrzennego i grafii, na przykładach).
 12. Edytorstwo tekstów prasowych – recenzja (typy recenzji, przegląd popularnych schematów edytorskich wraz ze sposobami oceny, budowa i organizacja przestrzenno-graficzna metryczki – najważniejszych informacji o recenzowanym utworze).
 13. Infografika w prasie – na przykładzie kroniki/kalendarium (zasady tworzenia, przykłady, samodzielna próba zaprojektowania infografiki).
 14. Edytorstwo pism użytkowych – podanie, list motywacyjny, ogłoszenie (wzorce, najczęstsze błędy, krytyczny przegląd gotowych wzorów w internecie, samodzielna edycja).
 15. Moderowanie strony internetowej (projekt) – ćwiczenia praktyczne.

Metody kształcenia

Dyskusja, studia przypadków, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział, zaliczenie kolokwium, zadań dydaktycznych oraz projektu.

Literatura podstawowa

Belke H.,  Łukasiewicz M., Problemy typologii i klasyfikacji tekstów użytkowych, „Pamiętnik Literacki” 1979,  z. 3,  s. 323-346.

Drygalski Z., Rozmiarek J., Listy i pisma użytkowe, Warszawa 2005. 

Gluza R., Dziennikarstwo wizualne, „Press” 2002, nr 3, s. 44–46.

Goliński Z., Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. T. Michałowska i in., Warszawa 1996.

Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

Górski K., Sztuka edytorska, wyd. 1, Warszawa 1956 lub wyd. 2 zmienione pt. Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Kowalska M., 2016, Transkrypcja tekstów w środowisku elektronicznym. Przegląd wybranych narzędzi, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 2 (10): Edytorstwo w świecie elektronicznym, red. M. M. Śliwińska, s. 65–73.

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Marszałek L., Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.

Mazurczyk L., Zrozumieć infografikę, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

Ożóg M., Książka elektroniczna, w: Liternet. Literatura i Internet, pod red. P. Mareckiego, Kraków 2002.

Pacuła J., Grafizacja i wizualizacja słowa w zapowiedziach medialnych, „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 74–93.

Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1992.

Stuss A., Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, Gdańsk 2012.

Sztachelska J., Pamiętnikarstwo. Z dziejów terminu i gatunku w XIX w., „Studia Podlaskie”, t. XXI, Białystok 2003.

Ślawska M., Wywiady w formie komiksu, czyli o modyfikacjach gatunkowych na tle procesów konwergencji, [w:] Konwergencja mediów i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 1, red. M. Wielopolska-Szymura, Z. Oniszczuk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012, s. 399–408.

Wolańska E., Wolański A., Poradnik redaktora. Zasady opracowania typograficznego tekstów w języku polskim, w: Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.

Worsowicz M., Lektura, pilotaż, nawigowanie – o grafizacji materiałów dziennikarskich na przykładzie jedynek „Dziennika Łódzkiego”, [w:] Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, red. A. Obrębska, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2009, s. 101–110.

Worsowicz M., Edytorstwo prasowe – zagadnienia ogólne, [w:] O mediach i komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, red. E. Pleszkun-Olejniczakowa, J. Bachura, M. Worsowicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 129–140.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet – nowe media – kultura 2.0, 2013, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin.

Literatura uzupełniająca

Billingham J., Redagowanie tekstów, Warszawa 2006.

Dunin J., Wstęp do edytorstwa, Łódź 2003.

Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Gdańsk 2008.

Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005.

Starnawski J., Kronika edytorstwa naukowego w Polsce, w: tegoż, Praca wydawcy naukowego, Ossolineum 1992.

Tazbir J., Edytorskie potknięcia, Gdańsk 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 13:42)