SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Redakcja techniczna tekstu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Redakcja techniczna tekstu
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-RTT-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zasad, metod i sposobów technicznego opracowania różnych typów tekstów, od postaci autorskiego przekazu do produktu gotowego do druku; teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do redagowania technicznego tekstów naukowych, literackich i użytkowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Parametry typograficzne tekstu (style, odstępy, akapit, łam, kolumna i in.).
 2. Rodzaje pisma i wyróżnienia stosowane w tekście.
 3. Opracowanie bloku tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji wybranego edytora tekstu (skróty klawiaturowe, znaki specjalne, zamiany globalne).
 4. Typograficzny układ książki.
 5. Opracowanie wybranych elementów książki (czwórka tytułowa, tytuły, podtytuły).
 6. Struktura i kompozycja tekstu głównego.
 7. Sporządzanie przypisów i bibliografii.
 8. Materiały informacyjno-pomocnicze (spis treści, pagina, wykazy i in.) oraz indeksy.
 9. Kompozycja otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna.
 10. Opracowanie wybranych tekstów użytkowych (np. ulotka, plakat, zaproszenie).

Metody kształcenia

Dyskusja, zadania laboratoryjne, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział, zaliczenie zadań wykonywanych podczas laboratorium i wykonanie projektu.

Literatura podstawowa

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

Kamiński B., Komputerowe przygotowanie publikacji, Warszawa 2002.

Krupa R., Stanuch S., ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze, Kraków 1994.

Marszałek L., Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.

Trzynadlowski J., Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983.

Weber H., Kursywa. Wyróżnienie w typografii, przeł. P. Piszczatowski, Kraków 2017.

Wightman S., Mitchell M., Typografia książki. Podręcznik projektanta, przeł. D. Dziewońska, Kraków 2012.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, przeł. D. Dziewońska, Kraków 2007.

Forssman F., Jak projektuję książki. Estetyka książki, przeł. P. Piszczatowski, Kraków 2008.

Glvez Pizarro F., Stwórz i złóż. Wprowadzenie do typografii, przeł. A. Świderska, Kraków 2019.

Hochuli J., Detal w typografii. Zwięzłe i dogłębne omówienie zagadnień dotyczących czytelności tekstu, przeł. A. Buk, Kraków 2009.

Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Gdańsk 2008.

Stopa-Pielesz E., Estetyka w typografii wobec postulatu czytelności, Katowice 2009.

Triumf typografii: kultura, komunikacja, nowe media, wyb. i oprac. H. Hoeks, E. Lentjes, przeł. M. Komorowska, Kraków 2017.

Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności edytorstwo.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 14:09)