SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw: Komunikacja memowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw: Komunikacja memowa
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-Pdw:KM-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Kamil Kleszczyński
 • dr Krystian Saja
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot poświęcony jest komunikacji ujmowanej w kontekście teorii memetycznej. W tej perspektywie zostaną omówione praktyki komunikacyjne charakterystyczne dla cyberkultury. Szczególnym celem kursu jest zrozumienie przez studenta charakteru obiegów kulturowych, w jakich codziennie uczestniczy. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie memu kulturowego, podstawowe założenia memetyki.
 2. Maszyna memowa.
 3. Rodzaje memów.
 4. Wirusowy charakter komunikacji.
 5. Mem jako składnik kultury.
 6. Mem internetowy wobec teorii memetycznej.
 7. Memy a marketing.
 8. Inżynieria memetyczna.
 9. Mem jako narzędzie polityki - od propagandy do haktywizmu.
 10. Etyczne aspekty komunikacji memowej.
 11. Komunikacja memowa w perspektywie posthumanistycznej.
 12. Krytyka i perspektywy teorii memetycznej.

Metody kształcenia

Analiza tekstów, dyskusja, praca nad projektem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczny i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu, kolokwium.

Literatura podstawowa

Dawkins R., Samolubny gen, Warszawa: Prószyński i s-ka, 1996.

Brodie R, Wirus umysłu, Łódź: TeTa Publishing, 1997.

Blackmore S., Maszyna memowa, Poznań: Rebis, 2002.

Wężowicz-Ziółkowska D. (red.), Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2009.

Wężowicz-Ziółkowska D., Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008.

Gackowski T., Brylska K., Patera M. (red.), Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017.

Literatura uzupełniająca

Walkiewicz A., Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, ,,Teksty z ulicy" 2012, nr 14.

Masłowski S., Inżyniera memetyczna wobec komunikacji reklamowej, ,,Teksty z ulicy" 2014, nr 15.

Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań: Galeria Miejsca ,,Arsenał", 2011.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).

 


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 17:21)