SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw: Języki fantastyczne w literaturze popularnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw: Języki fantastyczne w literaturze popularnej
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-Pdw: JFLP-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ
  • dr Iwona Żuraszek-Ryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi sposobami tworzenia wybranych elementów języków sztucznych (w tym wyrazów pospolitych, nazw własnych) z wykorzystaniem wiedzy o języku jako systemie oraz wyposażenie go w umiejętność analizy i tworzenia wybranych elementów języków sztucznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

  1. Język jako system.
  2. Języki naturalne a języki sztuczne.
  3. Kategorie gramatyczne a kategoryzacja  świata.
  4. Słownictwo a konceptualizacja rzeczywistości.
  5. Prajęzyki w literaturze.
  6. Onimia w literaturze fantasy.
  7. Semantyczno-symboliczny wymiar nazw własnych.
  8. Magiczne zachowania językowe.

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym (wybranymi pozycjami literatury fantasy i SF wskazanymi w bibliografii), dyskusja problemowa, elementy wykładu konwersatoryjnego, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo, a także praca zaliczeniowa.

Literatura podstawowa

Domaciuk-Czarny I., Między onomastycznoliteracką tradycją a nowatorstwem - uwagi o nazwach własnych w polskich powieściach fantasy, [w:] Wartości w języku i kulturze, red. J. Adamowski i M. Wójcicka, Lublin 2015, s. 109-122.

Jurkowski M., Od wieży Babel do języka kosmitów. O językach sztucznych, uniwersalnych i międzynarodowych, Białystok 1986.

Handke R., Językowe sposoby kreowania składników fantastycznych, [w:] Spór o SF, red. R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Poznań 1989 s. 228-248.

Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1975 (tu: s. 5-26, 49-57).

Szcześniak K., Słowo narzędziem magii (na materiale wschodnio- i zachodniosłowiańskiego pogranicza językowego), [w:] Wokół struktury słowa,  red. A. Pstyga, Gdańsk 2003, s. 101-110.

Tokarski R.,  Ramy interpretacyjne a problemy kategoryzacji (przyczynek do tak zwanej definicji kognitywnej), [w:] Językowa kategoryzacja świata,  red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin 1996, s. 97-112.

Wierzbicka A., Słownik – klasyfikator doświadczenia, [w:] eadem, O języku dla wszystkich, Warszawa 1967, s. 158-167.

Wybrane pozycje literatury fantasy i SF (np. G.R.R. Martin, Pieśń lodu i ognia; M. Podlewski, Głębia; J.K. Rowling, Harry Potter; J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni).

Literatura uzupełniająca

Bańczerowski J., Pogonowski J., Zgółka T., Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982.

Chudzik A., Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym, Kraków 2002.

Domaciuk-Czarny I., Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy, Lublin 2015.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2003.

Tambor J., Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej, Katowice 1990.

Tokarski R., The linguistic picture of the world and some assumptions of cognitivism, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. LI, s. 5–18.

Wybrane materiały zamieszczone na stronie: https://conlang.org/

 

 

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 13:14)