SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Retelling - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Retelling
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-Rtl-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krystian Saja
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: Nabycie przez studenta niezbędnej wiedzy na temat pojęcia rettelingu oraz jego obecności w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem literatury popularnej. 

Umiejętności: Uzyskaniu przez studenta praktycznej umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy na temat retellingu do budowania własnych reinterpretacji kulturowych.

Kompetencje: Student nabywa kompetencje do rozpoznawania obecności retellingu oraz określania jego funkcji w różnych dziełach kultury, uczestnicząc czynnie w życiu kulturalnym. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie rettelingu w badaniach polskich i zagranicznych.
 2. Obecność rettelingu w kulturze (film, malarstwo, grafika, literatura).
 3. Retteling jako rodzaj relacji intertekstualnych.
 4. Obraz miejsca i kategoria przestrzeni w świetle rettelingu (krajobrazy naturalne i cywilizacyjne).
 5. Retteling narracji (nowe głosy, biografie i perspektywy, fakty marginalizowane, miejsca zbrodni ,przywracanie niewygodnej pamięci).
 6. Retteling w literaturze historycznej i spekulatywnej.
 7. Retteling w literaturze baśniowej.
 8. Retteling w literaturze fantasy.
 9. Retteling w grach video.
 10. Retteling w adaptacjach filmowych.
 11. Retteling fanowskiej twórczości literackiej.

Metody kształcenia

Dyskusja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym, realizacja wspólnego projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie pracy pisemnej, zaliczenie kolokwium kontrolnego, aktywny udział w zajęciach.

Literatura podstawowa

Retelling: strategie przestrzenne, pod red. D.Ciesielska, M. Kozyra, A. Łozińska, M Sugiera, Kraków 2019. 

Całek A., Retelling w literaturze fantasy: od renarracji do metafikcji, [w:] Tekstowe światy fantastyki, red. M. M. Leś, W. Łaszkiewicz, P. Stasiewicz, Białystok 2017, s. 45–66.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Głowińskiego M., Mity przebrane. Dionizos – Narcyz – Prometeusz – Marchołt – Labirynt, Kraków 1990.

Markiewicz H., Literatura a mity, [w:] tenże, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 64-97.

Sapkowski A., Retelling, czyli „jak to było naprawdę”, [w:] tenże, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, wyd. II rozsz., Warszawa 2011.

Markiewicz H., Odmiany intertekstualności, [w:] tenże, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.

 

Literatura uzupełniająca

Kostecki W., Baśniowe herstory. Postmodernistyczne strategie reinterpretacyjne Angeli Carter, Tanith Lee i Emmy Donoghue, „Creatio Fantastica” 2016, nr 2[53], s. 23-40. 

Skowery M., Postmodernistyczny retelling baśni – garść uwag terminologicznych, „Creatio Fantastica” 2016, nr 2[53], s. 41-56.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności Literatura i Kultura Popularna.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 28-05-2021 15:24)