SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do językoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-WJZ-Ć-S14_pNadGenVZXF1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Monika Schönherr
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot kierowany jest do studentów pierwszego roku studiów nie posiadających teoretycznego przygotowania lingwistycznego. Kurs objaśnia podstawowe pojęcia językoznawstwa, syntetycznie prezentuje strukturę języka i główne problemy metodologiczne lingwistyki; wypracowuje umiejętność analizy języka na wszystkich poziomach jego struktury, jak również umiejętność odniesienia ogólnej teorii lingwistycznej do opisu języka niemieckiego.

Wymagania wstępne

brak wymagań

Zakres tematyczny

 • Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa. Obiekt i przedmiot językoznawstwa. Działy językoznawstwa.
 • Pojęcie języka naturalnego. Definicja języka. Język a mówienie. Pochodzenie języka.
 • Znaki i ich klasyfikacja.
 • Teoria F. de Saussure'a.
 • Akt komunikacyjny. Funkcje znaków językowych.
 • Hierarchiczna budowa języka.
 • Budowa i funkcje podsystemu fonologicznego. Definicja fonemu i dźwięku.
 • Podsystem morfologiczny. Definicja morfemu. Typy morfemów i ich klasyfikacje. Słowotwórstwo a fleksja.
 • Podsystem składniowy. Reguły składniowe: obraz ogólny.
 • Podsystem leksykalno-semantyczny. Definicja słowa. Trójkąt semantyczny. Problem istoty i natury znaczenia. Relacje semantyczne między leksemami. Pojęcie synonimii, antonimii, homonimii, polisemii, hipo- i hiperonimii.
 • Słownictwo jako interpretacja świata. Typy znaczenia leksemów.
 • Typy badań porównawczych. Uniwersalizm i relatywizm językowy
 • Zasady klasyfikacji genealogicznej języków. Ogólna charakterystyka języków germańskich.
 • Relacja między językiem, mową i pismem. Ewolucja rodzajów pisma.

Metody kształcenia

opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, opis uzasadniający, rozmowa nauczająca, praca z tekstem źródłowym, praca z książką, dyskusja, ćwiczenia kreatywne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kontrola efektów pracy Studenta i stopnia osiągnięcia założonych celów odbywa się na podstawie egzaminu.  

Literatura podstawowa

 1. Bergmann, R. / Pauly, P. / Stricker, S.: Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg  2005.
 2. Linke, A. / Nussbaumer, M. / Portmann, P. R.: Studienbuch Linguistik. Tübingen 2004.
 3. Vater, H.:  Einführung in die Sprachwissenschaft, Paderborn 2002.
 4. Wille, L. / Maziarz, E.: Einführung in die Sprachwissenschaft, Rzeszów 2012.
 5. Żebrowska, E. / Dovhopolyy, Y.: Linguistik: Eine Einführung für Germanistikstudenten, Olsztyn 2009.

Literatura uzupełniająca

 • Ernst, P.: Germanistische Sprachwissenschaft, Wien 2004.
 • Franke, W.: Einführung in die Sprachwissenschaft: in 100 Fragen und Antworten, Hamburg 1996.
 • Gross, H.: Einführung in die germanistische Linguistik. München 1998.
 • Kocsiány, P.: Grundkurs Linguistik. Ein Arbeitsbuch für Anfänger. Paderborn 2010.
 • Kürschner, W.: Taschenbuch Linguistik: ein Studienbegleiter für Germanisten, Berlin 2007.
 • Lüdeling, A.: Grundkurs Sprachwissenschaft, Stuttgart 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Monika Schönherr (ostatnia modyfikacja: 21-04-2021 17:40)