SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do literaturoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do literaturoznawstwa
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-WLIT-Ć-S14_pNadGenTLOKK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Andriej Kotin
 • dr Agnieszka Dylewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z metodami pracy z tekstem literackim, z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii literaturoznawczej, rodzajami literackimi oraz z gatunkami tekstów. Istotne jest również praktyczne przygotowanie studentów (dzięki wprowadzeniu niezbędnej aparatury pojęciowej i metodologicznej) do interpretacji tekstów literackich i dyskusji na ich temat oraz do pracy z naukowym tekstem źródłowym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawy literaturoznawstwa, podstawowe pojęcia związane z przedmiotem, metodologia badań tekstów literackich. 

 • Czym jest literaturoznawstwo?
 • Wybrane metody i teorie literaturoznawcze
 • Co to jest literatura?
 • Rodzaje literackie i ich charakterystyka
 • Ważniejsze gatunki epiki, liryki i dramatu
 • Rodzaje i cechy tekstów .
 • Kategorie epiki: a. narrator (typy narracji), b. tworzywo literackie, fabuła , akcja, c. postaci, d. konstrukcja czasu w  narracji, e. sposoby przytaczania wypowiedzi
 • Teoria narracji (Franz. K. Stanzel, Jürgen H. Petersen)

Możliwość modyfikacji przez prowadzącego

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, ćwiczenia kreatywne, opis wyjaśniający., rozmowa nauczająca

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny zawierający zadania teoretyczne i praktyczne.

Literatura podstawowa

 • M. Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2006.
 • O. Jahraus, Grundkurs Literaturwissenschaft, Klett, Stuttgart 2009.
 • B. Jeßing, R. Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, J.B. Metzler, Stuttgart, 2003.
 • E. Turkowska, Einführung in die Literaturwissenschaft. Ein Handbuch für Germanistikstudenten. Neisse Verlag, Dresden/Wrocław 2015
 • J. Vogt, Einladung zur Literaturwissenschaft, W. Fink Verlag, München, 1999. 

Literatura uzupełniająca

 • J. Schulte-Sasse, R. Werner. Einführung in die Literaturwissenschaft, Wilhelm Fink Verlag, München, 1997.
 • D. Harth; P. Gebhardt, Erkenntnis der Literatur: Theorien, Konzepte, Methoden der Literaturwissenschaft, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH, München, 1982.
 • N. Werber, Literatur als System: zur Ausdifferenzierung literarischer Kommunikation, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1992.
 • O. Jahraus, Literaturtheorie: Theoretische und methodische Grundlagen der Literaturwissenschaft, Francke, Tübingen; Basel, 2004.
 • C. F. Köpp, Literaturwissenschaft: Literaturwissenschaftstheorie, Forschungssystematik und Fachsprache, Akademie Verlag, Berlin, 1980.
 • T. Eicher; V. Wiemann, Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft, Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2001.
 • B. J. Dotzler; P. Moucha, Grundlagen der Literaturwissenschaft: Exemplarische Texte, Böhlau Verlag, Köln, 1999.
 • H. L. Arnold; H. Detering, Grundzüge der Literaturwissenschaft, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2003.
 • M. Linz, High Noon: Literaturwissenschaft als Medienwissenschaft, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1983.
 • S. J. Schmidt, Literaturwissenschaft und Systemtheorie: Positionen, Kontroversen, Perspektiven, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1993.

Uwagi

Brak uwag.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 19-04-2021 14:56)