SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka literatury
Kod przedmiotu 05.9-WH-FGP-DL-K-S14_pNadGen3TKC3
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Gerda Nogal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Uwrażliwienie słuchaczy na znaczenie i potencjał tekstów literackich w kontekście nauczania języka docelowego oraz krajo- i kulturoznawczym;
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktycznej z wykorzystaniem tekstów literackich. Łączenie dziedziny poznania naukowego z postawą twórczą w sferze nauczania.

Wymagania wstępne

 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się (B1-B2);
 • Znajomość metod pracy z tekstem;
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu metodologii literaturoznawczej oraz gatunków tekstów literackich;
 • Elementarna wiedza z zakresu kultury i historii Niemiec.

Zakres tematyczny

 • Cechy i rodzaje tekstów literackich;
 • Funkcja tekstów literackich na lekcjach języka obcego (FSU);
 • Kryteria doboru tekstów;
 • Organizacja i fazy pracy z tekstem literackim;
 • Wprowadzenie do wybranych metod analizy tekstów;
 • Czytanie a kreatywne zadania pisemne.

Metody kształcenia

Praca z tekstem (literackim), wykład konwersatoryjny, plenum, dyskusja; prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w i systematyczne przygotowanie do zajęć, uzyskanie zaliczeń z kolokwiów oraz prac kontrolnych dających słuchaczom możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej; umiejętność rozumienia treści i przekazu tekstów literackich.

Literatura podstawowa

 1. Bischof, M, Kessling, V, Krechel, R..: Landeskunde und Literaturdidaktik. Berlin 1999.
 2. Lange, G., Weinhold, S. (Hrsg.): Grundlagen der Deutschdidaktik: Sprachdidaktik - Mediendidaktik - Literaturdidaktik. Baltmannsweiler 2007.
 3. Turkowska, Ewa: Literarische Texte im Deutschunterricht: Theorie und Praxis. Radom 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Adamczak-Krysztofowicz, S.: Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen. Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen. Hamburg 2003.
 2. Bischof, M., Kessling, V., Krechel, R.: Landeskunde und Literaturdidaktik. Fernstudieneinheit 3. Berlin, München 2000.
 3. Fischer, R.: Lernaktivitäten mit Texten. In: "Deutsch als Fremdsprache", Anregungen für einen kommunikativen Unterricht. Wien 1992, S. 37-46.
 4. Helmling, B., Wackwitz, G.: Literatur im Deutschunterricht am Beispiel von narrativen Texten. München 1986.
 5. Huneke, H. W.; Steinig, W.: Deutsch als Fremdsprache – Eine Einführung. Berlin 2000.
 6. Kic-Drgas, J.: Literatur und Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht am Anfang des 21. Jahrhunderts. Hamburg 2015.
 7. Lange, G.:  Erwachsen werden. Jugendliterarische Adoleszenzromane im Deutschunterricht. Baltmannsweiler 2004.
 8. Löschmann, M./ Schröder, Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer. Leipzig 1984.
 9. Stierstorfer, K.: Literatur und interkulturelle Kompetenz. In: Volkmann, L., Stierstorfer K., Nehring W. (Hrsg.): "Interkulturelle Kompetenz. Konzepte und Praxis des Unterricht", Tübingen 2012, S. 119-141.
 10. Stork, A., Adamczak-Krysztofowicz, S.: Plädoyer für einen lerner- und prozessorientierten Umgang mit Texten im fortgeschrittenen Deutschunterricht. Überlegungen und Vorschläge aus der Sicht polnischer Studierender im Studiengang Angewandte Linguistik der Universität Poznań. In: Białek, E., Lipiński, C., Tomiczek, E. (Hrsg.). "Orbis Linguarum" Vol. 32., Wrocław 2007, S. 171-194.
 11. Waldmann, Günther/Bothe, Katrin: Erzählen. Eine Einführung in kreatives Schreiben und          produktives Verstehen von traditionellen und modernen Erzählformen. Stuttgart 1992.  
 12. Westhoff, G. J.: Didaktik des Leseverstehens: Strategien des voraussagenden Lesens mit Übungsprogramm. Ismaning 1987.
 13. Rösch, H.: Entschlüsselungsversuche: Kinder- und Jugendliteratur und ihre Didaktik im globalen Diskurs. Hohengehren 2000.
 14. Wicke, R. E.: Aktiv und kreativ lernen: projektorientierte Spracharbeit im Unterricht "Deutsch als Fremdsprache", München 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 09:29)