SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury niemieckiej: oświecenie - klasyka weimarska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury niemieckiej: oświecenie - klasyka weimarska
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-HLT1-W-S14_pNadGenSGLLZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Wolfgang Brylla
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Blok zajęć z historii literatury niemieckiej okresu oświecenia oraz Klasyki Weimarskiej (wykłady oraz ćwiczenia) ma na celu przybliżenie studentom aspektów związanych z życiem literackim, kulturowym oraz szkołami filozoficznymi w Niemczech od XVIII do początku XIX wieku. Zaprezentowane zostaną sylwetki twórców i myślicieli, omówiony zostanie szeroki kontekst historyczny, który zostanie powiązany z przejawami literackimi. Analiza (interpretacja) poszczególnych tekstów z listy lektur obowiązkowych oprócz tego rozbuduje kompetencje językowe słuchaczy biorących czynny udział w prowadzonych dyskusjach.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wachlarz tematyczny sięgający początków XVIII wieku (oświecenie, okres burzy i naporu) po pierwsze dziesięciolecie XIX wieku (Klasyka Weimarska) obejmuje m.in. przedstawienie: tła historycznego poszczególnych okresów oraz najważniejszych odkryć technologicznych, szkół filozoficznych (Kant, Leibniz, Wolff, Thomasius), szkół poetologicznych („Szwajcarzy”), nurtów literackich, rozwoju gatunków (bürgerliches Trauerspiel, Abenteuerroman, Bildungsroman, ody i ballady), pisarzy (Lessing, Lenz, Schiller, Goethe), naświetlenie rynku wydawniczego (gazety, czasopisma, wzrost czytelnictwa, tzw. kobiece salony).

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat/projekt, klasyczna metoda problemowa, analiza tekstów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, argumentacja, umiejętność interpretacji tekstów literackich), zaliczenie pisemnych form sprawdzenia wiedzy z zakresu znajomości lektur (kolokwia), obecność na wykładach, zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. corocznie aktualizowana lista lektur obowiązkowych
 2. treści przekazywane podczas wykładów
 3. Martini, Fritz: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1991.
 4. Beutin, Wolfgang (Hrsg.): Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1992.

Literatura uzupełniająca

 • Bahr, Erhard (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur (Bd. 1–3). Tübingen 1987.
 • Best, Otto F. (Hrsg.): Deutsche Literatur. Ein Abriß in Text und Darstellung. Bd. 5: Aufklärung und Rokoko. Stuttgart 1998.
 • Conrady, Karl Otto (Hrsg.): Deutsche Literatur zur Zeit der Klassik. Stuttgart 1977.
 • Frenzel, Elisabeth: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. Stuttgart 1999.
 • Müller-Michaels, Harro (Hrsg.): Deutsche Dramen. Interpretationen zu Werken von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Königstein 1985.
 • Wessels Hans-Friedrich: Aufklärung. Ein literaturwissenschaftliches Studienbuch. Königstein 1984.
 • Wilpert, Gero v.: Deutsches Dichterlexikon. Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch zur deutschen Literaturgeschichte. Stuttgart 1988.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 17-04-2021 20:14)