SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego VI
Kod przedmiotu 09.1-FGP-PNJN-6-n-20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Marta Ratajczak
 • dr Gerda Nogal
 • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - Egzamin - Egzamin 0 0 0 0 Egzamin
Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - Ćwiczenia konwersacyjne - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - Sprawności zintegrowane - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - Pisanie - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie znajomości języka, szczególnie w zakresie swobodnego wypowiadania się w języku obcym, jak również pozyskiwania, interpretacji oraz wykorzystywania informacji z różnych źródeł pod kątem realizacji określonych intencji komunikacyjnych. Celem przedmiotu jest także kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy nad pogłębianiem znajomości języka niemieckiego w zakresie konkretnych wzorców zachowań językowych, np. udzielania porad, formułowania propozycji, argumentowania etc. Jednym z podstawowych celów jest też opanowanie struktur języka fachowego oraz typowych kolokacji występujących w popularnonaukowych tekstach pisanych i mówionych.

Oczekiwany poziom opanowania języka po ukończeniu kursu: C1

Wymagania wstępne

Praktyczna znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.2

Zakres tematyczny

 • Aktualne wydarzenia kulturalne, społeczne, edukacyjne i naukowe.
 • Wiadomości związane z szeroko pojętą kulturą, życiem społeczno-politycznym i gospodarką kraju języka docelowego.
 • Techniki pogłębiana i poszerzania zasobów słownictwa oraz struktur językowych.
 • Posługiwanie się językiem fachowym: ćwiczenia wzorców zachowań językowych w różnych sytuacjach komunikacyjnych. 
 • Opisywanie diagramów, wykresów.

Metody kształcenia

 • Plenum, pogadanka, dyskusja panelowa, burza mózgów, debata, interakcja bezpośrednia i przełożona.
 • Opis wyjaśniający, uzasadniający i klasyfikujący.
 • Praca zespołowa, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Do zaliczeń dopuszczone są osoby, które zaliczyły blok PNJN V na ocenę przynajmniej 3,0.

Aktywność studenta podczas zajęć, pytania kontrolne sprawdzające stopień opanowania materiału, krótkie statementy/dłuższe wypowiedzi, sprawdzające suwerenność w prezentacji poglądów oraz poprawność merytoryczną.

Literatura podstawowa

 • Bayerlein, Oliver / Buchner, Patricia (2015): Campus Deutsch. Lesen. Hueber Verlag.
 • Bayerlein, Oliver (2015): Campus Deutsch. Praäentieren und Diskutieren. Hueber Verlag.
 • Zuchewicz, Tadeusz / Adaszyński Zbigniew (2009): Idial für Polen. Deutsch für polnischsprachige Studenten. SandMedia.

Literatura uzupełniająca

 • Aktualne teksty prasowe, internetowe oraz opracowania z zakresu różnych sfer życia społecznego.
 • Backhaus, Anke / Sander, Ilse / Skrodzki, Johanna (2012): Mittelpunkt. Intensiver schriftlicher und mundlicher Ausdruck. B2/C1. Textsorten fur Studium und Beruf. Klett Verlag.
 • Buchner, Patricia (2015): Campus Deutsch. Schreiben. Hueber Verlag.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 15-02-2023 15:00)