SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego IV
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-PN4-n1- 20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 11
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Krycki
 • dr Marta Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - EGZAMIN - Egzamin 0 0 0 0 Egzamin
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - Gramatyka praktyczna - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - Ćwiczenia konwersacyjne - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - Ćwiczenia z tekstem - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - Pisanie - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem modułu jest równomierne wykształcanie i pogłębianie czterech głównych kompetencji językowych: sprawności mówienia i słuchania oraz czytania i pisania na poziomie językowym B2. Studenci powinni świadomie i systematycznie doskonalić swoje możliwości komunikacyjne oraz lingwistyczne i nauczyć się konfrontować z różnego rodzaju tekstami i kontekstami z obszaru niemieckojęzycznego. Jednym z kluczowych celów modułu jest pogłębianie i utrwalanie umiejętności gramatycznie poprawnego formułowania wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.


W skład modułu wchodzą następujące przedmioty:

 • Gramatyka praktyczna
 • Ćwiczenia konwersacyjne
 • Ćwiczenia z tekstem
 • Pisanie.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Zakres tematyczny

PISANIE

 • Konstruowanie stymulowanych wypowiedzi pisemnych na określony temat.
 • Rozwijanie tekstów według własnych pomysłów w oparciu o wskazówki Prowadzącego zajęcia;

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

 • Teksty związane z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi, gospodarczymi oraz o tematyce społecznej;
 • Krótkie teksty literackie bądź ich fragmenty.

KONWERSACJE

 • Teksty i sytuacje komunikacyjne związane z szeroko pojętą kulturą i nauką kraju języka docelowego, z życiem społeczno-politycznym oraz gospodarką;
 • Techniki pogłębiana i poszerzania zasobów słownictwa i struktur językowych;
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia poszczególnych typów wypowiedzi ustnych;
 • Tematyka zajęć dopasowana jest do potrzeb związanych z koniecznością nabywania poszczególnych umiejętności z zakresu komunikacji ustnej. 

GRAMATYKA PRAKTYCZNA:

 • zdania przydawkowe
 • zdania dopełnieniowe
 • zdania pytające zależne
 • zdania warunkowe
 • zdania imiesłowowe
 • zdania ze spójnikami wieloczłonowymi
 • orzeczenie złożone
 • partykuły
 • dopowiedzenie

Metody kształcenia

Metoda sytuacyjna, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja (panelowa, okrągłego stołu, wielokrotna), mapa mentalna, 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Do zaliczeń dopuszczone są osoby, które zaliczyły blok PNJN III na ocenę przynajmniej 3,0.

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów. Otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części składowych skutkuje niezaliczeniem całego modułu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen części składowych.

Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów

Obecność i aktywność na zajęciach z poszczególnych przedmiotów, zaliczenie przewidzianych kolokwiów, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych.

Literatura podstawowa

ĆWICZENIA KONWERSACYJNE/ ĆWICZENIA Z TEKSTEM/ PISANIE

 • Wagner, Anna: Deutsch: sprechen ohne Probleme. Poznań: Wagros 2003.   
 • Heine, Carola/ Lazarou, Elisabeth: Prüfungstraining DaF.  Berlin: Cornelsen 2010.
 • Moser, Isolde: Prüfungstraining DSH.  Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Berlin: Cornelsen 2009.
 • Weigmann, Jürgen: Prüfungstraining DSD. Stufe 2. Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz. Berlin: Cornelsen 2015.

Wg bieżących potrzeb/ ustalana każdorazowo przez prowadzącego.

 

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 • Dreyer, Hilke; Schmidt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Max Hueber Verlag 2001.
 • Hall, Karin; Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Max Hueber Verlag 1995.
 • Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Berlin 2002.

Wg bieżących potrzeb/ ustalana każdorazowo przez prowadzącego.

 

 

Literatura uzupełniająca

ĆWICZENIA KONWERSACYJNE/ ĆWICZENIA Z TEKSTEM/ PISANIE

 • Buscha, Anne/ Szita, Szilvia: Erkundungen DaF B2+. Leipzig: Schubert 2016.
 • Dahlhaus, Barbara: Fertigkeit Hören. Berlin: Langenscheidt 1994.
 •  Hackenbroch-Krafft, Ida: Aktiv lesen!: Methodentraining für die Arbeit mit Sachtexten. Paderborn: Schöning 2004.
 • Kast, Bernd/ Jenkins, Eva-Maria: Fertigkeit Schreiben. Berlin: Langenscheidt, 1999.
 • Luscher, Renate: Landeskunde Deutschland: von der Wende bis heute: Daten, Texte, Aufgaben: für Deutsch als Fremdsprache: aktualisierte Fassung 2005/2006. München: Verlag für Deutsch 2005. 
 • Matecki, Uta/; Adler, Stefan: Dreimal Deutsch: in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen 2000.
 • Rogalska,  Małgorzata: Deutsch: ćwiczenia tematyczne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... . Poznań: Wagros 2004.
 • Schatz, Heide/ Jenkins u.a.: Fertigkeit Sprechen. Berlin: Langenscheidt 2006. 
 • Spier, Anne: Mit Spielen Deutsch lernen: Spiele und spielerische Übungsformen für den Unterricht mit ausländischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. [11. Aufl.]. Berlin: Cornelsen Scriptor, 2002.
 • Westhoff, Gerard J.: Fertigkeit Lesen.  Berlin: Langenscheidt 1997.
 • Wiemer, Claudia u.a.: Hörverstehen: 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen. 2. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag 2001.
 • Zuchewicz, Tadeusz/ Adaszyński Zbigniew/ Zuchewicz Joanna: Idial für Polen: Deutsch für polnischsprachige Studenten B2. Zielona Góra: SandMedia 2009. 

Wg bieżących potrzeb/ ustalana każdorazowo przez prowadzącego.

 

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 • Amorocho, Simone u.a.: Klipp und Klar: Übungsgrammatik Mittelstufe B2/C1. Stuttgart: Klett Sprachen 2012.
 • Duden: Die Grammatik. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim. (7. Aufl.) 2005.
 • Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. München 2004.
 • Eppert, Franz: Grammatik lernen und verstehen. München 1988.
 • Götze, Weida; Hess-Lüttig, Erne: Grammatik der deutschen Sprache. Bertelsmann 1999.
 • Kessel, Katja; Sandra Reimann: Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. Tübingen 2005.
 • Sommerfeldt, Karl-Ernst; Starke, Günter: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 1998.

Wg bieżących potrzeb/ ustalana każdorazowo przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 01-03-2023 16:53)