SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Literatura jako forma dyskursu kulturowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Literatura jako forma dyskursu kulturowego
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-LDK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Paweł Zimniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem zajęć jest uaktywnienie / uświadomienie reguły kontekstualizacji / (inter)dyskursywności, czyli połączenie analizy wybranych tekstów fikcjonalnych jako ‘systemów symbolicznych’ (wyboru dokonuje prowadzący zajęcia) ze skrupulatną obserwacją szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-kulturowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Tekst literacki nie jest w założeniach metodologicznych artefaktem funkcjonującym w ‘próżni’, lecz w określonych ‘ramach konkretyzacyjnych’, do których należą np. doświadczenia historyczne, w tym doświadczenie graniczności – procesy wytyczania, przekraczania i wędrowania granic mogą dokonywać się w wymiarze geograficzno-terytorialnym, etniczno-narodowym, ideologiczno-politycznym, społeczno-ekonomicznym czy etyczno-moralnym, narodowo-etniczne napięcia i konflikty np. na osi ‘obcy-swój’, hierarchiczność kultur, w tym kwestia ich koegzystencji, przenikania i hybrydyzacji, dążenia społeczne i wyobrażenia oraz kreowany i utrwalany stan mentalnościowo-świadomościowy społeczności i społeczeństw. Tekst literacki jawi się więc w takim ujęciu zawsze jako określona przestrzeń relacyjno-performacyjna (relational-performativer Raum) i atmosferyczna (atmosphärischer Raum).

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, opis klasyfikujący, dyskusja z wyeksponowaniem ujęcia krytycznego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Regularne uczestnictwo w zajęciach, aktywność oparta na zdobytej wiedzy i podbudowana dobrą znajomością języka niemieckiego.

Literatura podstawowa

  • Assmann, Aleida: Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2006.
  • Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 9. Aufl. [in 2 Bänden], Frankfurt (M.): Suhrkamp 2015.
  • Zimniak, Paweł: Eigenes und Fremdes als ,Reibungsflächen‘ des sozialen Raumes. In: Feliszewski, Zbigniew / Blidy, Monika (Hg.): Fremdheit – Andersheit – Vielheit. Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Berlin: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften 2019, S. 15-28.

* Dopuszczalne jest uzupełnienie spisu przez prowadzącego zajęcia w zależności od koncepcji tematycznej.

Literatura uzupełniająca

  • Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 9. Aufl. [in 2 Bänden], Frankfurt (M.): Suhrkamp 2015.
  • Waldenfels, Bernhard: Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. 4. Aufl., Frankfurt (M.): Suhrkamp 2012.

*Dopuszczalna jest inna literatura uzupełniająca, związana z określoną koncepcją tematyczną zajęć i przekazana do wiadomości studentów na początku semestru.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 17-04-2021 14:35)