SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stylistyka języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stylistyka języka niemieckiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-SJN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Monika Schönherr
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tekstami zróżnicowanymi stylistycznie i funkcjonalnie. Obok ćwiczeń praktycznych, służących doskonaleniu sprawności pisania zgodnie z normą stylistyczną, zajęcia mają także za zadanie przysposobić studentów do wieloaspektowej analizy stylistycznej tekstów oraz wyposażyć ich w podstawowy aparat pojęciowy z zakresu stylistyki.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • Elementy lingwistyki tekstu (pojęcie tekstu, budowa i funkcje tekstu)
 • Pojęcie stylu, istota stylizacji, środki stylistyczne
 • Rodzaje uchybień i błędów stylistycznych
 • Zasady dobrego stylu
 • Wartość stylistyczna wyrazów i zwrotów
 • Kolokacje językowe, stałe związki wyrazowe, synonimy, antonimy
 • Konstruowanie tekstów na różnych płaszczyznach stylistycznych oraz ich transformacja stylistyczna
 • Analiza stylistyczna tekstu

Metody kształcenia

Wykład informacyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia audytoryjne (analiza tekstów na różnych poziomach stylistycznych wraz z dyskusją), praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć, aktywny udział w zajęciach, zaliczenie testów kontrolnych, frekwencja.

Literatura podstawowa

 • Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin 1992.
 • Eroms, Hans-Werner: Stil und Stilistik. Eine Einführung. Berlin 2008
 • Sandig, Barbara: Textstilistik des Deutschen. Berlin/New York 2006
 • Sanders, Willy: Gutes Deutsch – besseres Deutsch. Praktische Stilllehre der deutschen Gegenwartssprache. Darmstadt 1996.
 • Fix, Ulla u.a.: Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt a. Main 2002.

Literatura uzupełniająca

 • Michel, Georg: Stilistische Textanalyse. Eine Einführung. Frankfurt am Main 2001.
 • Sandig, Barbara: Stilistik der deutschen Sprache. Berlin / New York 1986.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 21-04-2021 17:13)