SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki w gospodarce III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki w gospodarce III
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-JG3
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach język niemiecki w komunikacji zawodowej
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Bartelik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów środków językowych związanych z funkcjonowaniem gospodarki i przedsiębiorstw, handlu i  zarządzania  podmiotami gospodarczymi oraz receptywna i produktywna kompetencja językowa w zakresie języka gospodarki i biznesu. W ramach przedmiotu rozwinięte zostaną umiejętności biznesowej komunikacji ustnej (udzielanie informacji klientom firmy, rezerwacje lotów, przejazdów i  hoteli etc.) a także komunikacji pisemnej  (oferty, zamówienia, reklamacje wypełnianie formularzy, prezentacje firmy, pisanie protokołów, składanie zamówień, zgłaszanie szkód, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków handlowych a  także umowy handlowe etc.).

 

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu "Język niemiecki w gospodarce II" 

Zakres tematyczny

 • komunikacja w przedsiębiorstwie (przyjmowanie interesantów, kontakty z klientami, przełożonymi i współpracownikami),
 • korespondencja urzędowa (zaproszenia, zamówienia, zapytania ofertowe, okólniki, życzenia, podziękowania etc.),
 • zagadnienia techniki biurowej,  formy przedsiębiorstw i jego funkcje, 
 • zagadnienia komunikacji w przedsiębiorstwie (kontakty z interesantami i przełożonymi, telefoniczna obsługa interesantów),
 • zagadnienia związane z reklamą,  
 • analiza tekstów specjalistycznych związanych z biznesem,

Metody kształcenia

Ćwiczenia, analiza tekstów z dyskusją, dyskusja, ćwiczenia audytoryjne, praca z materiałami audiowizualnymi, ćwiczenia produkcyjne (ustne i pisemne), praca indywidualna i w grupach 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocenie podlega bieżące przygotowanie studentów w czasie zajęć z uwzględnieniem opanowania poszczególnych zagadnień omawianych w czasie zajęć, przygotowanie wypowiedzi ustnych i prezentacja prac pisemnych oraz zaliczenie pisemnych kolokwiów sprawdzających

Literatura podstawowa

 1. Białek E. / Kos J. (1998): Niemiecki  jako język biznesu. Vademecum z wzorami zdań i listów . Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. 
 2. Bęza S. / Kleinschmidt A. (2006): Deutsch im Büro, Poltext, Warszawa.
 3. Bolten J. ( 1999): Marktchance Wirtschaftsdeutsch. Mittelstufe 2 Klett Edition Deutsch. München.

Literatura uzupełniająca

 1. Runkehl, J. / Schlobinski P./Siever, T. (1998): Sprache und Kommunikation im Internet. Opladen/Wiesbaden.
 2. Sachs R. (1997): Deutsche Handelskorespondenz. Der Briefwechsel in Export und Import. Glossar Deutsch – polnisch, Ismaning.
 3. Babéradovǎ H. (2008): Język niemiecki w ekonomii. Zbiór tekstów i ćwiczeń.  Fachsprache Deutsch – Finanzen. Kommunikation rund ums Geld, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań.
 4. Rostek, M.E. (1995): Deutsche Lesetexte  3, dla młodzieży szkolnej , studentów i nie tylko….., Wydawnictwo Wagros, Poznań.
 5. Białek E. / Kos J. (1993): Niemiecki list handlowy 1000 Sätze  für Geschäftsbriefe, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław.
 6. Iluk J. / Kubacki A. (2003): Wzory polskich i niemieckich  dokumentów  do ćwiczeń translacyjnych, Katowice.
 7. Kienzler I. (1997): Deutschsprachige Geschäftsbriefe, Wzory  niemieckich listów handlowych z tłumaczeniami,  IVWX  Gdynia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Bartelik (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 07:55)