SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk
Kod przedmiotu 05.1-WH-FGP-WDP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pierwszy kontakt z rzeczywistością szkolną w roli obserwatora i prowadzącego lekcje języka niemieckiego w ramach praktyki dydaktycznej ma na celu przygotowanie studenta do realizacji wybranego materiału nauczania pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego w szkole. Dodatkowym wsparciem będzie możliwość bieżącej kontroli i weryfikacji pracy, doświadczeń i obserwacji studenta w ramach zajęć laboratoryjnych na uczelni przy współudziale prowadzącego zajęcia oraz innych uczestników praktyk.

 

Wymagania wstępne

Wybór specjalności nauczycielskiej.

Zakres tematyczny

W zależności od poziomu opanowania języka w danej grupie oraz tematu lekcji omawiane będą m.in. następujące zagadnienia w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych oraz gramatyki i słownictwa:

 • Pierwszy kontakt z uczniami: Jak przygotować pierwszą lekcję?
 • Praca nad słownictwem: Jak wprowadzać nowe słowa?
 • Gramatyka: Ile gramatyki potrzebuje uczeń i jak nie zniechęcić go do nauki gramatyki?
 • Sprawności: Co oferuje podręcznik i można uzupełniać treść o inne źródła?
 • Jak wspierać aktywność uczniów z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych mediów?
 • Formy pracy socjalnej na lekcji: Jak organizować pracę indywidualną, w parach, grupach?

Metody kształcenia

Analiza przypadków (Fallbeispiel-Analyse), przedstawianie materiałów lekcyjnych przed i po przeprowadzonej lekcji, dyskusja, wymiana doświadczeń, analiza i przygotowanie konspektów lekcyjnych, formułowanie poleceń w języku lekcji (Unterrichtssprache).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena opiekuna praktyki semestralnej i prezentacja konspektów planowanych lekcji oraz aktywny udział w zajęciach.

Literatura podstawowa

 • Bimmel, Peter/ Kast, Bernd/ Neuner, Gerd (2020): Deutschunterricht planen. Neu. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart.
 • Sion, Christopher (2004): 88 Unterrichtsrezepte. Eine Sammlung interaktiver Unterrichtsideen. Ernst Klett. Stuttgart.
 • Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Aktuelle und frühere Themenhefte. Klett Edition. München.

Literatura uzupełniająca

 • DLL - Deutsch Lehren Lernen. Die Reihe des Goethe-Instituts zu grundlegenden Fragen des Unterrichtens.
 • Glaboniat, Manuela/ Müller, Martin/ Rusch, Paul/Schmitz, Hellen/Wertenschlag, Lukas (2005): Profile Deutsch. Lernzielbestimmungen, Kannbestimmungen, Kommunikative Mittel. Niveau A1-A2/B1-B2/C1-C2. Langenscheidt. Berlin, München u.a.
 • Lohfert, Walter (1996): Kommunikative Spiele für Deutsch als Fremdsprache. Spielpläne und Materialien für die Grundstufe. Max Hueber verlag. München.

Uwagi

Nie ma uwag.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 18-04-2021 20:01)