SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistP-ZDP-PRA-Pra-S14_pNadGenDEU36
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 90 6 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zadaniem praktyki jest m.in.:

 • rozwijanie umiejętności związanych z zarządzaniem dokumentacją;
 • zapoznanie się z problematyką funkcjonowania dokumentacji o charakterze tradycyjnym oraz dokumentacji elektronicznej;
 • rozwijanie umiejętności związanych z archiwizacją i organizacją dokumentacji;
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania dokumentacji;
 • rozwijanie umiejętności związanych w wykorzystaniem dokumentacji;
 • rozwijanie umiejętności interpretacji i opracowania dokumentów;
 • zapoznanie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, rozporządzeniami w zakresie instrukcji kancelaryjnych itp.;
 • zapoznanie studentów z realiami procesu pracy oraz dokumentacją w odpowiednich instytucjach;
 • kształtowanie określonych postaw, nawyków i umiejętności przydatnych w pracy z dokumentacją;
 • wykorzystanie w praktyce umiejętności i wiedzy teoretycznej uzyskanej na studiach w opisanym zakresie;
 • konfrontacja zdobytej wiedzy z praktyczną działalnością zawodową.

Wymagania wstępne

Odbycie spotkania szkoleniowego oraz dopełnienie formalności zgodnie z Regulaminem praktyk oraz Procedurą odbycia praktyk (akceptacja miejsca odbywania praktyk, wypełnienie i dostarczenie dokumentacji: Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich, Skierowanie na praktyki)

Zakres tematyczny

W związku ze specyfiką specjalności, proponuje się w ramach praktyk zaangażowanie studenta w wykonanie następujących czynności:

 • katalogowanie i organizowanie dokumentacji;
 • wyszukiwanie dokumentacji;
 • interpretacja i opracowywanie dokumentacji zgodnie z celem jej przeznaczenia;
 • wykorzystanie dokumentacji zgodnie z potrzebami instytucji.

W związku z charakterystyką specjalności, proponuje się w ramach praktyk zaangażowanie studentów w działania przedsiębiorstwa/ instytucji zajmujących się i wykorzystujących dokumentację, np.:

 • urzędy;
 • biura;
 • archiwa;
 • kancelarie;
 • redakcje dziennikarskie;
 • działy kadr, działy archiwalne w obrębie wyżej wymienionych instytucji;
 • przedsiębiorstwa prywatne zatrudniające min. 15 osób.

Metody kształcenia

Zajęcia praktyczne - zgodnie z wytycznymi instytucji przyjmującej

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Dostarczenie kompletnej dokumentacji, zawierającej ocenę i opisową opinię, wystawioną przez opiekuna praktyk z ramienia Zakładu pracy.

Literatura podstawowa

Wg uznania instytucji przyjmującej praktykanta

Literatura uzupełniająca

Wg uznania instytucji przyjmującej praktykanta

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-05-2021 23:47)