SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Administracja publiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Administracja publiczna
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-AP 2-Ć-S14_pNadGen1KN5R
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Beata Springer
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie kierunków rozwoju, kierunków przekształceń oraz problemów współczesnej administracji publicznej; Poznanie nowoczesnych mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej, a także możliwości ich redefinicji i dostosowania do specyfiki regionalnej lub lokalnej w celu sprawnego zarządzania podmiotami administracji publicznej; Rozumienie charakteru zadań publicznych oraz funkcji przypisanych systemowi administracji publicznej; Uzyskanie umiejętności poprawnej oceny procesów realizowanych przez podmioty administracji publicznej pod kątem realizacji przyjętych aksjomatów dla systemu społeczno-politycznego; Zapoznanie się ze specyfiką i charakterem pracy urzędnika w podmiotach administracji publicznej; Poznanie zasad etyki i kultury pracy urzędnika administracji publicznej; Poznanie mechanizmów kooperacji pomiędzy podmiotami administracji publicznej oraz podmiotami trzeciego sektora.

Wymagania wstępne

Wykazanie znajomości podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do nauk o państwie i prawie oraz wstępu do nauk politycznych; wiedza ogólna nt. funkcjonowania współczesnych systemów politycznych ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rozwiązania ustrojowego; wiedza z zakresu funkcjonowania partii i systemów partyjnych, organizacji publicznych oraz systemów ich zarządzania; wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres tematyczny

 1. Definiowanie administracji publicznej, interdyscyplinarność administracji publicznej, funkcje administracji publicznej. 
 2. Administracja publiczna jako podmiot w systemie politycznym.
 3. Prawo administracyjne jako ramy funkcjonowania administracji publicznej.
 4. Dobra publiczne, dobra globalne, dobra wspólne, dobra prywatne. 
 5. Podstawy ustrojowe funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.
 6. Struktura administracji publicznej w RP. 
 7. Podstawy organizacja struktury i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce na szczeblu lokalnym i regionalnym.
 8. Kadry administracji samorządowej.
 9. Służba cywilna w Polsce.
 10. Administracja publiczna w systemie politycznym
 11. Neutralność polityczna urzędników. 
 12. Społeczeństwo obywatelskie.
 13. Zarządzanie publiczne w administracji/zarządzanie wielopasmowe.
 14. Biurokracja jako przedmiot teorii administracji. Elita biurokratyczna.
 15. Etyka urzędnicza.

Metody kształcenia

Konwersacja prowadzona w formie konwencjonalnej z jednoczesnym wykorzystaniem metody problemowej i analizy studium przypadków, której celem jest praktyczne zobrazowanie zagadnień teoretycznych oraz wskazanie różnorodność funkcjonowania podmiotów administracji publicznej. Ćwiczenia prowadzone w formie pracy w grupach, metodą tzw. burzy mózgów, samodzielne rozwiązywanie „case study” przygotowanych przez prowadzącego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, na którą składa się: ocena pracy studenta w trakcie zajęć, przygotowanie i aktywność podczas rozwiązywania case study (60%) pozytywne zaliczenie kolokwium ustnego (30%)

Literatura podstawowa

1. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, Liber, Warszawa 2004.

2. E. Zieliński, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, WSAS, Warszawa 2013. 

3. Jerzy Kleer, Globalne dobra publiczne a państwo narodowe, Nr 267, Warszawa 2005.

4. Joseph. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004. 

5. Ferens A., Macek I. (red.), Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, Wrocław 2002.

6. Administracja publiczna, J. Hausner (red.), PWN, Warszawa 2005. 

7. B. Springer, Przesłanki i uwarunkowania tworzenia nowoczesnego korpusu służby cywilnej w Polsce po 1989 roku [w:] Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Wyd. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

1. E. Ura, Ewolucja służby cywilnej w Polsce (wybrane zagadnienia), Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing z. 11.

2. B. Springer, Wybrane instytucje polskiej służby cywilnej na przestrzeni lat 1996-2009. Perspektywa porównawcza, Zarządzanie Publiczne Nr 3(21)/2012. 

3. T. Górzyńska, Od koncepcji do stworzenia podstaw prawnych funkcjonowania służby cywilnej, Instytut Nauk Prawnych PAN.

4. B. G. Peters, Administracja w systemie politycznym, wyd. Scholar, Warszawa 1999.

S. Mazur, Biurokracja jako dylemat, Zarządzanie publiczne 2(2)/2007.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 15:01)