SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru:(A) Organizacje i korporacje międzynarodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru:(A) Organizacje i korporacje międzynarodowe
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PDW OKM-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest omówienie roli i znaczenia organizacji międzynarodowych oraz korporacji międzynarodowych. Przedmiot dotyczy warunków powstawania i funkcji realizowanych przez organizacje i korporacje międzynarodowe. Problematyka obejmuje wpływ organizacji międzynarodowych na wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa i dyplomacji. Przedmiot dotyczy znaczenia korporacji międzynarodowych i ich oddziaływania na procesy społeczne, gospodarcze i polityczne.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Korzenie i geneza organizacji międzynarodowych.  Przewrót organizacyjny w XXI wieku. Role organizacji międzynarodowych i korporacji międzynarodowych. Organizacje międzynarodowe i korporacje międzynarodowe wobec bezpieczeństwa międzynarodowego. Zagrożenia i wyzwania dla funkcjonowania organizacji międzynarodowych

Organizacje międzynarodowe a sytuacja kobiet, dzieci, wyzwania edukacyjne, relacje kulturalne.

Międzynarodowe organizacje pozarządowe (ekologiczne, pokojowe, ochrony i promocji praw człowieka, współpracy kulturalnej, promujące turystykę, naukowo-techniczne, organizacje o charakterze religijnym. Organizacje międzynarodowe a problem biedy i wykluczenia.

Organizacje międzynarodowe a dyplomacja  (Forum areny; Rola instrumentu polityki państw członkowskich; Rola niezależnego aktora). Organizacje międzynarodowe a środowisko naturalne.  Organizacje międzynarodowe  i korporacje międzynarodowe a problem antyglobalizmu . Organizacje międzynarodowe na rzecz zdrowia.

Rola korporacji międzynarodowych w procesach globalizacyjnych. Atrybuty korporacji międzynarodowych. Kapitał a korporacje międzynarodowe. Wpływ korporacji międzynarodowych na współczesne wyzwania i zagrożenia.

Metody kształcenia

Metody aktywizujące, praktyczne i eksponujące, np.  dyskusja, warsztaty grupowe, burza mózgów, metoda przypadków, metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji

Literatura podstawowa

 

M. Bielecka, Nowe role organizacji międzynarodowych do spraw bezpieczeństwa, w: R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008

A. Florczak, A. Lisowska (red.), Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław 2014

M. Rosińska-Bukowska , Atrybuty najpotężniejszych korporacji – efekt realizacji sekwencyjnej integracji biznesowe,  „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomica” 2016, nr 3

M. Rosińska-Bukowska, Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Studia przypadków; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi; Łódź 2011

I. Wróbel, Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku. Multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym, Wrocław 2006

Literatura uzupełniająca

J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Przedmowa Bono, Warszawa 2006.

E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki, ELIPSA 2006

T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota. Mechanizmy działania. Zasięg, Wrocław 2009

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, LexisNexis 2004

A. Mielniczuk, Międzynarodowa organizacja policji kryminalnej Interpol- metody i instrumenty funkcjonowania, „Facta Simonidis”, nr 2017

 R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe  stosunki kulturalne, Warszawa 2010.

Strony internetowe  organizacji międzynarodowych tj.: ONZ, UE,  Rada Europy.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 16:11)