SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zdrowie publiczne w samorządzie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zdrowie publiczne w samorządzie
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-ZPS-S21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel przedmiotu
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami zdrowia publicznego.
2. Zapoznanie z różnymi definicjami zdrowia.
3. Omówienie aktualnej sytuacji zdrowotnej społeczeństwa polskiego
4. Przybliżenie problemu chorób cywilizacyjnych i społecznych.
5. Porównanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
6. Omówienie przykładów programów promocji zdrowia i profilaktyki problemów zdrowotnych w samorządzie  z perspektywy możliwości udziału absolwentów Politologii.

Wymagania wstępne

Znajomość biologii na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

1. Koncepcja zdrowia w medycynie i w naukach społecznych; pomiar zdrowia i jakości życia
2. Definicje, cele i zadania zdrowia publicznego. Promocja zdrowia a profilaktyka.
3. Modele i klasyfikacje czynników warunkujących zdrowie
4. Zachowania profilaktyczne i prozdrowotne i ich wpływ na zdrowie.
5. Zachowania anty zdrowotne w kontekście ryzyka chorób cywilizacyjnych.
6. Stan zdrowia populacji w świetle różnych źródeł danych. Polska a świat.
7. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie.
8. Narodowy Program Zdrowia.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, prezentacja przykładów promocji zdrowia w samorządzie, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1. Kulik T., Pacian A.(red): Zdrowie publiczne. PZWL Warszawa 2014.
2. Włodarczyk C. Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
3. Woynarowska B. (red.): Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Jethon Z., Grzybowski A. (red.), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL, Warszawa 2002.
2. Nowacka A., Kabala A., Pawłowska E.: POZ w Polsce. Struktura, zadania, funkcje. PZWL Warszawa 2017
3. Latkowski B., J. Lukas W. (red.): Medycyna rodzinna. PZWL, Warszawa 2005.
4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krzysztof Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 17-05-2021 12:06)