SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Design of distribution logistics systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Design of distribution logistics systems
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-ANG-D-21_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main objective of the training will be to acquire skills in order to design distribution logistics systems in production companies.

Wymagania wstępne

Production and Service Management, Operations Research.

Zakres tematyczny

Lecture

Design of finished product warehouses, logistics centres and customer service centres. Design of processes, related to the handling of shipments of finished products, in various production companies. Design of ICT infrastructure for distribution logistics. Breakdown of warehouses by sector and analysis of the rotation of finished products in the warehouse. Selection of means of external transport. Planning of the distribution of finished products vis-à-vis the efficient management of the distribution of such finished products.

Laboratory

As part of the laboratory, students will design a distribution logistics system for selected production companies. The project will cover a finished products warehouse with a selection of equipment and the means of internal transport and a system for the planning of dispatches, that is, with regard to the dispatch boxes and the completion of orders; planning how the means of transport are to be loaded and then linked, forward, to the planning of shipping routes.

Metody kształcenia

Conventional lecture.

Computer laboratory. Work in a selected simulator.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: graded credit. To gain credits for the lecture, the student is required to pass a written colloquium.

Laboratory: graded credit. A form of laboratory assessment is based on tasks performed while working with the simulator.

Final score: the arithmetical average of the scores from each type of class.

Literatura podstawowa

1. Gianpaolo Ghiani, Gilbert Laporte: Introduction to Logistics Systems Management, ISBN-13: 978-1119943389, Wiley 2013.

2. Martin Straka: Distribution and Supply Logistics, ISBN-13: 978-1-5275-3607-4, Cambridge Scholars Publishing 2019.

3. Voratas Kachitvichyanukul, Kanchana Sethanan, Paulina Golinska- Dawson: Toward Sustainable Operations of Supply Chain and Logistics Systems, ISBN: 9783319190051, Springer 2013

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 22:42)