SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie III
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-SEMD-3-S-S14_genL0UWV
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z „Seminarium magisterskiego II”.

Zakres tematyczny

  • Opracowanie materiału (ilościowa i/lub jakościowa analiza danych).
  • Tworzenie narracji.
  • Systematyczne omawianie najważniejszych problemów merytorycznych i edytorskich związanych z poszczególnymi pracami – dyskusja w grupie oraz konsultacje indywidualne.

 

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda problemowa. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu pracy magisterskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy.

Literatura podstawowa

  1. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  2. H. Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  3. H. Seweryniak, Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
  4. Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
  5. Literatura ustalana jest  zgodnie z tematem pracy dyplomowej  i dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności  od tematu pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 14:39)