SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań literaturoznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań literaturoznawczych
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSD-BL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
  • dr Nel Bielniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z głównymi współczesnymi metodami badań tekstu literackiego.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu „Teoria literatury”

Zakres tematyczny

Metodologia jako dziedzina badawcza; Wybrane metody badań literackich; Pozytywizm i przełom antypozytywistyczny; Metoda porównawcza, komparatystyka; Fenomenologia i jej zasady; Teoria interpretacji tekstu, hermeneutyka; Dialogowe myślenie M. Bachtina; Metody strukturalne w literaturoznawstwie (teoria dzieła, proces literacki); Semiotyka literacka; Metoda socjologiczna w literaturze (Socjologiczna koncepcja literatury); Dekonstrukcja w literaturze (Hermeneutyka a semiologia); Strukturalizm a semiotyka.

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń problemowych tematycznych, do których studenci przygotowują się na podstawie wskazanej literatury podręcznikowej oraz tekstów zamieszczanych w czasopismach teoretycznoliterackich.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach, pozytywne oceny z prac domowych i kontrolnych.

Literatura podstawowa

1. Bloom H., Jak czytać i po co, tłum. A. Kunicka, Warszawa 2019.
2. Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007.
3. Culler J., Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1997.
4. Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1995.
5. Szachaj A., O interpretacji, Kraków 2014.
6. Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, red. H. Markiewicz, t. 3, Kraków 2011.
7. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2007.
8. Teoria literatury i metodologia badań literackich, wybór i wstęp D. Ulicka, Warszawa: 1999.

Literatura uzupełniająca

1. Burzyńska A., Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001.
2. Danek D., Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza, Warszawa 1997.
3. Dybel P., Oblicza hermeneutyki, Kraków 2012.
4. Gandhi L., Teoria postkolonialna, tłum. J. Serwański, Poznań 2008.
5. Psychoanaliza i literatura, red. P. Dybel, M. Głowiński, Gdańsk 2001.
6. Rosner K., Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą, Kraków 1981.
7. Said E., Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.

 

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Nel Bielniak (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 16:10)