SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teksty i konteksty - literaturoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teksty i konteksty - literaturoznawstwo
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-TKl-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
  • dr Nel Bielniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat kontekstów, w których dzieło literackie może być osadzone i ich wpływu na interpretację oraz umiejętności przeprowadzenia analizy i interpretacji dzieła literackiego z omawianych na zajęciach perspektyw: historyczno - kulturowej, przynależności do gatunku/konwencji literackiej, z punktu widzenia innych utworów literackich (intertekstualność) i  wybranych teorii literatury. 

 

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Konteksty kulturowo-literackie utworu i ich  wpływ na jego recepcję: tło historyczno-kulturowe, tradycje i konwencje literackie, inne utwory literackie (wybrane przykłady       intertekstualności: przepisanie, wpływ, parodia)  oraz współczesne teorie literatury (m.in. postkolonializm, feminizm w badaniach literackich).

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład konwersacyjny, praca z tekstem literackim, praca w grupach, dyskusja.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

       Aktywność na zajęciach, znajomość omawianych tekstów literackich i krytyczno-literackich, pozytywna ocena pracy pisemnej.

      

Literatura podstawowa

 

Teksty do analizy (do wyboru przez prowadzącego zajęcia).

Literatura teoretyczna:
1. Bartmiński J., Kontekst założony, historyczny czy kreowany, [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska i R. Cudak, Warszawa 2008.
2. Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007.
3. Markowski M. P., Interpretacja i literatura, "Teksty Drugie" 2001, z. 5, s. 50-60.
4. Puzynina J., Kontekst a rozumienie tekstu, [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska i R. Cudak, Warszawa 2008.
5. Teksty - konteksty - interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury, red. E. Dąbrowska, K. Kossakowska-Jarosz, Opole 2007.
6. Teksty i konteksty w tradycji i współczesności edukacji polonistycznej. Język – literatura – sztuka, red. Z. Ożóg-Winiarska, Kielce 2012.

 

                                               

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Nel Bielniak (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 15:31)