SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Współczesny język rosyjski w mass-mediach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Współczesny język rosyjski w mass-mediach
Kod przedmiotu 09.1--FRD-JRMM-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Łazar
  • dr Jolanta Fainstein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych ( mówienie,czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem). Kształcenie umiejętności posługiwania się współczesnym językiem rosyjskim, występującym w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, internet). Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy w zakresie doskonalenia znajomości języka obcego. Wyrobienie nawyku krytycznego odbioru informacji przekazywanych w środkach masowego przekazu.

Wymagania wstępne

Język rosyjski na poziomie zaawansowanym i średniozaawansowanym.

Zakres tematyczny

Powszechny dostęp do środków masowego przekazu w XXI wieku oraz siła, jaką media dysponują (hasło: media-czwarta władza). Praca z autentycznymi rosyjskojęzycznymi materiałami. Zapoznanie się z bieżącymi problemami społeczno-kulturalnymi w kraju, w Rosji i na świecie. Dyskusje, prace pisemne i wypowiedzi ustne na tematy występujące w programach informacyjnych, witrynach internetowych i na pierwszych stronach gazet. Porównywanie różnych sposobów przekazywania informacji w zależności o typu mediów (sposób przekazania tej samej informacji przez radio, telewizję i prasę).  Praca w oparciu o autentyczne materiały zaczerpnięte ze środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, Internet, blog, vlog, forum, sieci społecznościowe).

Metody kształcenia

dyskusja, praca z tekstem,  aktywne słuchanie, rozumienie ze słuchu, praca w grupach, praca indywidualna, praca w parach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.

Literatura podstawowa

1. Materiały autentyczne: aktualne audycje radiowe, programy publicystyczne, zasoby internetowe.

2. Остановка.ру

3. Materiały własne prowadzącego

Literatura uzupełniająca

1. Кормилицына М. А. , Сиротинина О. Б., Язык СМИ: учебное пособие, Москва 2019.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 00:05)