SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Współczesna proza rosyjska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Współczesna proza rosyjska
Kod przedmiotu 09.1--FRD-WPR-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Nel Bielniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu uzupełnienie wiedzy studentów z zakresu współczesnego procesu historycznoliterackiego o twórczość rosyjskich pisarzy drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekad XXI wieku oraz doskonalenie umiejętności samodzielnej interpretacji obcojęzycznych tekstów literackich.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Sylwetki rosyjskich pisarzy drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekad XXI wieku wykorzystujących w swojej twórczości elementy awangardy, postmodernizmu, surrealizmu, antyutopii: W. Piecuch, J. Kowal, W. Erofiejew, W. Pielewin, J. Popow, J. Mamlejew, T. Tołstoj, H. Sapgir, A. Rownier, D. Bakin.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem literackim – indywidualna i grupowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie zadowalającej frekwencji, aktywnego udziału w zajęciach, znajomości tekstów literackich oraz pozytywnych ocen z prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

 1. Пьецух В., Я и перестройка
 2. Коваль Ю., Чайник
 3. Ерофеев В., Белый кастрированный кот с глазами красавицы
 4. Пелевин В., Зигмунд в кафе
 5. Попов Е., Феномен
 6. Мамлеев Ю., Валюта
 7. Сапгир Г., Жужукины дети
 8. Ровнер А., Лестница
 9. Толстая Т., Ночь
 10. Бакин Д., Оружие

Literatura uzupełniająca

 1. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod. red. A. Drawicza, Warszawa 1997 i inne.

Uwagi

Zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim oraz częściowo w języku polskim.


Zmodyfikowane przez dr Nel Bielniak (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 17:59)