SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia wychowawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia wychowawcza
Kod przedmiotu 05.8-WH-WHSND-PSW-Ć-S14_genP6WCM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest analiza typowych problemów rozwojowo-wychowawczych dzieci i młodzieży oraz zapoznanie studentów z możliwymi formami pomocy i wspierania rozwoju.

Wymagania wstępne

Znajomość najważniejszych  pojęć psychologicznych i podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

Wpływ różnic indywidualnych w zakresie temperamentu na styl uczenia się.

Style wychowawcze i ich rozwojowe konsekwencje.

Praca z uczniami wyjątkowo zdolnymi .

Metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Dzieci z dysleksją rozwojową, ADHD i spektrum autystycznym.

Przyczyny zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież po urazach emocjonalnych.

Lęk separacyjny i fobia szkolna.

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży - uwarunkowania i sposoby pracy.

Efekt Galatei i efekt Golema - przeciwdziałanie tworzeniu się nieprzystosowania społecznego dzieci.

Problemy okresu dorastania. bunt młodzieńczy, zaburzenia odżywiania, depresje młodzieńcze i samobójstwa wśród nastolatków.

Uzależnienia wśród dzieci i nastolatków.

Metody kształcenia

Referat, pogadanka, studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z referatu. Ocena końcowa może być podwyższona poprzez aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.

Literatura podstawowa

Brzezińska A. , Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk 2016.

James B., Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Poznań 2003.

Meyer R., Psychopatologia. Jeden przypadek-wiele teorii. Gdańsk 2005.

Pfiffner L., Wszystko o ADHD. Poznań 2005.

 

 

Literatura uzupełniająca

Radziwiłłowicz W. , Depresja dzieci i młodzieży, Kraków 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Mróz (ostatnia modyfikacja: 12-04-2022 19:46)