SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty pisania poezji
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-WPL-L-S14_genZHDSM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Mirosława Szott
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest rozwijanie technik kreatywnego pisania oraz zapoznanie studenta z wybranymi tendencjami w najnowszej poezji polskiej.

Podczas warsztatów uczestnicy będą zaproszeni do tworzenia tekstów o zróżnicowanej poetyce i stylistyce. Głównym celem spotkań jest sprzyjanie podejmowania samodzielnej twórczości poetyckiej, inspirowanie, dyskutowanie o tekstach własnych oraz dostarczenie wiedzy o technikach pisania. Studenci będą także czytać i analizować krótkie fragmenty książek i podglądać innych pisarzy przy pracy.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Zajęcia organizacyjne.
 2. Tendencje w najnowszej poezji polskiej.
 3. Proces twórczy.
 4. Techniki twórczego myślenia przydatne w tworzeniu poezji.
 5. Ocena i wartościowanie tekstów współczesnych.
 6. Liberatura i poezja konkretna.
 7. Formy regularne w poezji współczesnej (np. vilanella).
 8. Środki stylistyczne - tradycja i nowatorstwo.
 9. Grafomania i sposoby jej rozpoznawania.
 10. Celebrowanie zwyczajności - techniki pisarskie.
 11. Poezja i czas.
 12. Budowanie obrazów.
 13. Stereotypy i schematy - jak je przełamywać?
 14. Strategie odrealniania.
 15. Konkursy literackie, slamy poetyckie, spotkania autorskie.

Metody kształcenia

Praca z tekstem literackim i opracowaniem krytycznym, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia: ocena z aktywności, ocena za przygotowane teksty, ocena podsumowująca. 

Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach potwierdzający znajomość lektur teoretycznych, przedstawienie projektu końcowego w postaci teczki z tekstami tworzonymi podczas zajęć lub w domu.

 

Literatura podstawowa

Buzan T., Rusz głową, Łódź 1997.

Fajfer Z., Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010.

Grafomania, red. M. Tramer, J. Zając, Katowice 2015.

Kaczmarski P., Oporne komunikaty. Strategie znaczenia w poezji współczesnej, Kraków 2021.

Kuziak M., Jak pisać?, Wydawnictwo PARK, Warszawa 2007.

Perec G, Urodziłem się Eseje, Kraków 2012.

Sweeney M., Williams J. H., Jak pisać dobra poezję, przeł. B. Formas, posł. B. Maj, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca

Swain D. V., Warsztat pisarza, Warszawa 2010.

Jak pobudzić kreatywność grupy: propozycje ćwiczeń i zabaw, K. V. Vopel, Kielce 2003.

Pedagogika przeżyć, W. Michl, Kraków 2011.

 

Wykaz lektur może być uzupełniony o najnowsze pozycje książkowe wskazane wcześniej przez prowadzącego.

 

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 12-05-2022 16:51)