SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Emisja glosu i kultura języka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Emisja glosu i kultura języka
Kod przedmiotu 05.9-WH-FiPlP-EGKJ-L-S12_genX4V7U
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Szagun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

W zakresie wiedzy student zna podstawowe zasady poprawnej wymowy, style komunikacji i bariery komunikacyjne, zna i rozumie potrzebę stosowania podstawowych warunków
higieny głosu, zna podstawowe środki stylistyczne i retoryczne. Zna podstawowe kryteria poprawności językowej.
W zakresie umiejętności student potrafi przygotować krótką wypowiedź z zachowaniem podstawowych zasad poprawnej emisji głosu i kultury języka, potrafi wypowiadać się na
przygotowany temat przed średniej wielkości publicznością.
W zakresie kompetencji student rozumie kształcenie poprawnej emisji głosu jako stały proces i jest świadomy potrzeby ciągłego rozwijania i kształcenia umiejętności
sprawnego oraz poprawnego komunikowania się. Student umie dostrzec błędy w wypowiedzi ustnej i szuka sposobów ich poprawy.

Wymagania wstępne

Znajomość zasad poprawności językowej na poziomie szkoły średniej. Brak istotnych wad wymowy.

Zakres tematyczny

Cechy prawidłowej emisji głosu: postawa, fonacja, oddychanie, rezonatory, rejestry, artykulacja. Głos a postawa psychofizyczna. Higiena głosu a higiena życia i środowisko
zewnętrzne. Patologia głosu. Narządy mowy i słuchu, wzroku i równowagi w procesie komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Style komunikowania się. Bariery komunikacyjne (zwłaszcza w sytuacji szkolnej). Intencjonalność wypowiedzi a prozodyczne elementy polszczyzny. Kultura języka i podstawowe kryteria poprawności językowej, główne zasady ortofonii.

Metody kształcenia

dyskusja, studium przypadków, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia z zakresu dykcji, praca z tekstem, recytacja, przygotowywanie wypowiedzi publicznych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach, ocena aktywności, ocena przygotowania do zajęć, ocena prezentacji wypowiedzi na zadany temat, ocena zawartości, formy i sposobu przedstawienia wystąpienia końcowego

Literatura podstawowa

Jadacka H., Kultura języka polskiego, Warszawa 2013.

Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000.
Łastik A., Poznaj swój głos..., Warszawa 2002.
Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.

Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, red. L. Kataryńczuk-Mania, I. Kowalkowska, Zielona Góra 2006.
Tarasiewicz-Ciesielska B., Mówię i śpiewam świadomie: podręcznik do emisji głosu, Kraków 2003.
Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna, Opole 1997.
Zaleska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., Głos i jego zaburzenia: zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004.

Literatura uzupełniająca

Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000
Schirner M., Techniki oddychania, Katowice 2003.
Stewart J., Mosty zamiast murów, Warszawa 2000.
Śliwińska-Kowalska M., Głos narzędziem pracy, Łódź 1999.
 Załazińska A., Rusinek M., Retoryka codzienna, Warszawa 2010.

Uwagi

przedmiot obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej


Zmodyfikowane przez dr Dorota Szagun (ostatnia modyfikacja: 11-05-2022 07:41)