SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium licencjackie (II) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie (II)
Kod przedmiotu 09.0-WH-FOIEP-SLice-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

- wyposażenie studenta w umiejętności badawcze na poziomie studiów licencjackich (selekcja materiału badawczego, opracowanie materiału badawczego zgodnie z      wybraną metodologią, krytyczne korzystanie z literatury naukowej, opracowanie wyników analiz);    

- wyposażenie studenta w umiejętności z zakresu metodyki pisania pracy dyplomowej i warsztatu filologa;

- celem ostatecznym jest napisanie pracy licencjackiej. 

 

 

Wymagania wstępne

Zaliczenie seminarium w semestrze V.

Zakres tematyczny

  1. Zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu.
  2. Określenie metod badawczych.
  3. Opracowanie materiału (analiza ilościowa, jakościowa).
  4. Redagowanie tekstu pracy.

Metody kształcenia

dyskusja, burza mózgów, metoda problemowa, prezentacja wyników badań, indywidualna praca ze studentem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ukończona, przedłożona i pozytywnie oceniona przez promotora teoretyczna i praktyczna części pracy licencjackiej.

Literatura podstawowa

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy seminaryjnej.

Literatura uzupełniająca

Błażejewski W., Szal E., Metodyka przygotowania pracy dyplomowej: poradnik dla studentów piszących prace licencjackie i magisterskie, Jarosław 2019.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów, Warszawa 2017.

Kalita C., Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych : poradnik dla studentów, Warszawa 2011.

Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 2000, http://ewa.home.amu.edu.pl. 

Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2010.

Wrycza J., Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy , Gliwice 2011.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 18:34)