SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Literatura powszechna (XIX-XXI w.) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Literatura powszechna (XIX-XXI w.)
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-LP19-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Bogdan Trocha
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności powiązania tematyki i formy omawianych pozycji literackich z dziejami Europy i świata. Nabycie umiejętności hierarchizowania pozycji literackich ze względu na ich artyzm i wpływ na oblicze epoki historycznej. Uświadomienie wspólnoty kulturowej z dorobkiem cywilizacyjnym Europy i świata. Udoskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dyskutowania, wysuwania hipotez, wygłaszania własnych ocen i opinii oraz właściwego argumentowania, skutecznej komunikacji, pracy zespołowej, kreatywnego rozwiązywania problemów. Udoskonalenie umiejętności analizy i krytyki materiału źródłowego. Rozwinięcie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę intelektualną z materiałem literackim. Poznanie wybranych utworów literackich od wieku XIX po współczesność, reprezentatywnych dla określonej epoki i mających status arcydzieł literatury światowej. Nabycie umiejętności właściwego periodyzowania i chronologizowania zjawisk literackich, nurtów, stylów, poetyk, trafnego analizowania i wartościowania utwory literackich z uwzględnieniem kontekstów literackich oraz pozaliterackich.

Wymagania wstępne

Zaliczenie poprzedniego kursu z literatury powszechnej.

Zakres tematyczny

 1. Dzieje literatury powszechnej na przykładach reprezentatywnych arcydzieł i najważniejszych autorów w historii literatury od wieku XIX po współczesność.
 2. Powiązanie tematyki i formy literatury z głównymi kierunkami rozwojowymi Europy i świata.
 3. Hierarchia pozycji literackich ze względu na ich artyzm i wpływ na oblicze epoki historycznej.
 4. Przykłady utworów literackich od wieku XIX po współczesność, reprezentatywnych dla określonej epoki, nurtu  i mających status arcydzieł literatury światowej.
 5. Arcydzieła literatury powszechnej wpisane w kontekst literacki oraz pozaliteracki.

Tematyka zajęć jest realizowana na podstawie wybranych utworów z literatury XIX-XXI wieku.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem naukowym i literackim, analiza tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i merytoryczne przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji, referat, zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

Literatura podmiotowa - na zajęciach są omawiane wybrane lektury z literatury powszechnej XIX-XX wieku; na pierwszych zajęciach jest podawana szczegółowa lista.

Utwory do wyboru (dopuszczalne inne pozycje proponowane przez prowadzącego lub studentów):

 1. Abe K., Kobieta z wydm
 2. Atwood M., Opowieść podręcznej
 3. Beckett S., Czekając na Godota
 4. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata
 5. Camus A., Obcy
 6. Conrad-Korzeniowski J., Jądro ciemności lub Lord Jim
 7. Cortázar J., Gra w klasy
 8. Dostojewski F., Bracia Karamazow
 9. Eco U., Imię róży
 10. Eliot T.S., Ziemia jałowa
 11. Faulkner F., Absalomie, Absalomie
 12. Flaubert G., Pani Bovary
 13. Goethe J. W., Faust
 14. Golding W., Władca much
 15. Grass G., Blaszany bębenek
 16. Hamsun K., Szarady
 17. Joyce J., Ulisses
 18. Kafka F., Zamek
 19. Kundera M., Nieznośna lekkość bytu
 20. Lee H., Zabić drozda
 21. Mann T., Czarodziejska Góra lub Doktor Faustus
 22. Márquez G. G., Sto lat samotności
 23. Murakami H., Kronika ptaka nakręcacza
 24. Nabokov V., Lolita
 25. Orwell G., Rok 1984
 26. Saramago J., Miasto ślepców
 27. Singer I.B., Sztukmistrz z Lublina
 28. Vargas Llosa M., Rozmowa w „Katedrze”

 

Literatura uzupełniająca

Według potrzeb.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wawryk (ostatnia modyfikacja: 08-05-2022 22:43)