SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Poetyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Poetyka
Kod przedmiotu 09.2--FiPlP-P-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi  poetyki i jej miejsca w nauce o literaturze.
 2. Nabycie teoretycznej wiedzy na temat poszczególnych środków  stylistycznych.
 3. Rozwijanie umiejętności pozwalających odkrywanie środków stylistycznych w tekstach literackich, wyciąganie wniosków na podstawie materiału badawczego.
 4. Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji, swobodnego wypowiadania się, dyskutowania, argumentowania, wygłaszania ocen. 

Wymagania wstępne

Brak. 

Zakres tematyczny

WYKŁADY: 

 1. Podstawowe informacje dotyczące zakresu poetyki i jej miejsca w obrębie nauk humanistycznych.
 2. Zagadnienie języka poetyckiego.
 3. Stylistyka i jej przedmiot. 
 4. Kompozycja dzieła literackiego.
 5. Genologia 

ĆWICZENIA:

 1. Fonetyczne środki stylistyczne.
 2. Słowotwórcze środki stylistyczne.
 3. Leksykalne środki stylistyczne.   
 4. Składniowe środki stylistyczne.
 5. Semantyczne środki stylistyczne.
 6. Teoria metafory.
 7. Związki  przyległości, związki  podbieństwa.  
 8. Stylizacja i jej rodzaje.  
 9. Symbol a alegoria. 
 10. Kategorie estetyczne: groteska, tragizm, ironia, piękno, wzniosłość, komizm.

 

Metody kształcenia

WYKŁAD: 

wykład, wykład konwersacyjny. 

ĆWICZENIA: 

 dyskusja, rozmowa nauczająca, ćwiczenia aktywizujące, praca w grupach, praca z tekstem, ćwiczenia  utrwalające, prezentacje multimedialne 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywny udział w zajęciach potwierdzający znajomość lektur teoretycznych, umiejętne rozwiązywanie ćwiczeń, pozytywne oceny z kolokwiów, prac zaliczeniowych i prezentacji multimedialnych.

Literatura podstawowa

Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. Podbielski H., Wrocław 1989 (lub inne wydania).

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki, Warszawa 1980.

Skwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze, t.1, Warszawa 1954 (tu: Kompozycja dzieła literackiego).

Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 1990 (tu: zeugma, chiazm, klimaks, symploke, metonimia, rodzaje paralelizmów). 

Literatura uzupełniająca

Budzyk S., Sprawa neologizmów w literaturze, [w:] Stylistyka polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959 (tu: formy fleksyjne i słowotwórcze, eufonia, onomatopeja).

Sawicki S., Wokół opozycji – wiersz – proza, [w:] Problemy teorii literatury, t. 2, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987.

Seul A., Stylistyka, Wałbrzych 2000 [wyd. II popr.].

Stylistyka polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 13:41)