SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza i interpretacja dzieła literackiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-AiIDL-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Wykształcenie podstawowych umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich, czyli umiejętności czytania dzieła literackiego poprzez sprawne wykorzystywanie kategorii operacyjnych z zakresu poetyki.
 2. Zaznajomienie z różnymi technikami i strategiami interpretacyjnymi, wypracowanymi na gruncie rozmaitych szkół badawczych.
 3. Przygotowanie do wielokierunkowego czytania tekstów literackich.
 4. Umiejętność rozpoznawania i interpretacji utworów literackich należących do różnych rodzajów, gatunków i odmian gatunkowych.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień, z którymi student zapozna się w toku obowiązujących zajęć z poetyki.

Zakres tematyczny

 1. Analiza i interpretacja dzieła literackiego – zaplecze teoretycznoliterackie.
 2. Kategorie operacyjne w analizie dzieła literackiego.
 3. Metody analizy i interpretacji dzieła literackiego.
 4. Ocena i wartościowanie dzieła literackiego.
 5. Style odbioru.
 6. Praktyka analityczno-interpretacyjna na wybranych przykładach.
 7. Epika, gatunki epickie.
 8. Liryka, gatunki liryczne.
 9. Dramat, gatunki dramatyczne.
 10. Strategie nadawczo-odbiorcze w epice, liryce i dramacie.

Metody kształcenia

Dyskusja, pogadanka heurystyczna, praca z tekstem, "burza mózgów", metoda ćwiczeń, prace pisemne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Samodzielne, pisemne prace analityczno-interpretacyjne; aktywny udział w zajęciach (potwierdzający znajomość lektur teoretycznych) i w dyskusjach (ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnego i samodzielnego podejścia do omawianych zagadnień), kolokwium.

Literatura podstawowa

Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.

Głowiński M., Świadectwa i style odbioru, [w:] tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.

Kaniewska B., Legeżyńska A., Teoria literatury, Poznań 2003 (rozdziały dotyczące genologii).

Kompozycja i genologia, pod red. nauk. A. Gajewskiej, Poznań 2009 (rozdziały i ćwiczenia dotyczące genologii).

Kulawik A., Poetyka, Kraków 1997(rozdziały dotyczące genologii).

Markiewicz H., Interpretacja semantyczna dzieł literackich, [w:] Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

Sawicki S., Uwagi o analizie utworu literackiego, [w:] Problemy teorii literatury, s. 1, pod red. H. Markiewicza, Wrocław 1987.

Literatura uzupełniająca

Czytamy utwory współczesne. Analizy, red. T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa1967.

Filozofia i etyka interpretacji,  red. A. F. Kola, A.. Szahaj, Kraków 2007.

Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. cz. 1, praca zbiorowa pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, Warszawa 1991.

Mikołajczak M., „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, Zielona Góra 2004.

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, oprac. i przeł. K. Rosner, Warszawa 1989.

Uwagi

Przedmiot jest zintegrowany z poetyką. Ze względu na małą ilość godzin przeznaczonych na poetykę w ramach niniejszego przedmiotu jest realizowana genologia (teoria i praktyka). Teksty literackie przeznaczone do analizy będą wybierane przez prowadzącego i studentów.


Zmodyfikowane przez dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2022 11:01)