SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka ogólna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka ogólna
Kod przedmiotu 08.3-WH-P-DO-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Studiowanie dydaktyki ma na celu:
-  przygotowanie studentów do organizacji kształcenia pojmowanego jako upodmiotowiony proces nabywania przez uczniów wiedzy, umiejętności i postaw;
- zrozumienie osobowych i rzeczowych uwarunkowań procesu kształcenia;
- uświadomienie celów kształcenia oraz zasad, metod i form ich realizacji w procesie kształcenia;
- zapoznanie się z tradycją edukacyjną (zarówno narodową, jak i zagraniczną);
- zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami w rozwoju i modernizacji procesu kształcenia;
- poznanie i zrozumienie zadań nauczyciela w organizacji i realizacji procesu kształcenia;
 

Wymagania wstępne

zaliczenie przedmiotów specjalizacyjnych w semestrach II i III

Zakres tematyczny

1. Przedmiot i zadania dydaktyki ogólnej Jej miejsce w systemie nauk pedagogicznych.

2. Główne systemy dydaktyczne i koncepcje kształcenia.

3. Cele kształcenia - ich rodzaje i sposoby formułowania.

4. Zasady nauczania.  

5. Treści nauczania i zasady ich doboru. 

6. Metody i techniki nauczania.

7.Środki dydaktyczne;  

8. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style pracy nauczyciela.

9.  Indywidualizacja nauczania.  

10.Praca domowa ucznia i organizacja samokształcenia.

11. Utrwalanie i systematyzowanie wiedzy uczniów. 

12. Ewaluacja w wymiarze wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym.

13. Deformacje w ocenianiu osiągnięć szkolnych uczniów.

14. Ewaluacja pracy nauczyciela i jakości pracy szkoły.

15. Ukryty program szkoły

Metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie pracy pisemnej wymagającej wykazania się orientację w aktualnych publikacjach z dydaktyki ogólnej, umiejętnością referowania ich problematyki oraz określania stanowiska ich autorów

Literatura podstawowa

F. Bereźnicki, Podstawy kształcenia ogólnego, Kraków 2021.

G. Borich, Effective teaching methods, Englewood Cliffs 1996.

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1987.

Teoretyczne podstawy kształcenia ogólnego : podręcznik dla studentów pedagogiki i przyszłych nauczycieli, red. W. Lib, W. Walat W., Rzeszów 2021.

Tendencje w dydaktyce współczesnej : praca zbiorowa, red. F. Bereźnicki, K. Denek, Toruń 2000.

Literatura uzupełniająca

R. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1995.

J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.

R. Gagne, L.J. Briggs, W.W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego, tłumaczył. K. Kruszewski, Warszawa 1992.

B. Niemierko,  Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1997.

Sztuka nauczania, cz. I, , pod. red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994.

T. Lewowicki, Przemiany edukacji, Warszawa 1998.

S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia,  Kraków 1999.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-05-2022 13:55)