SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw: Felieton - tradycja i współczesność - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw: Felieton - tradycja i współczesność
Kod przedmiotu 09.0--FiPlP-Pdw:TiW-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ
 • dr Aneta Narolska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: Poszerzenie wiedzy z zakresu historii, teorii, typologii oraz poetyki felietonu, zapoznanie studentów z dawnymi i współczesnymi mistrzami gatunku.

Umiejętności: Rozwinięcie umiejętności analizy felietonów z punktu widzenia ich cech gatunkowych oraz stylu, pogłębienie umiejętności samodzielnego pisania prostych tekstów felietonowych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu gatunków dziennikarskich.

Zakres tematyczny

I. Felieton XIX wieku:

 1. Historia i teoria felietonu.
 2. Jan Lam: felieton polityczny.
 3. Kazimierz Chłędowski: felieton-portret.
 4. Michał Bałucki: gawędy o krakowskiej codzienności.
 5. Bolesław Prus: felieton satyryczno-humorystyczny oraz poważna felietonistyka lat 80. i 90.
 6. Aleksander Świętochowski: felieton polemiczny.
 7. Henryk Sienkiewicz: felietonistyka „utylitarna” oraz teksty z pogranicza felietonu i reportażu.

II. Felieton XX I XXI wieku:

 1. Stanisław Lem: język przepowiedni i przestrogi w felietonach.
 2. Jerzy Bralczyk: felieton jako obraz funkcjonowania słów w ludzkiej świadomości.
 3. Jerzy Pilch: komentarz absurdów rzeczywistości.
 4. Agata Passent: sfunkcjonalizowane słownictwo w felietonie.
 5. Dorota Masłowska: felieton jako „metafizyczna teoria obrażonego jedzenia”.
 6. Jacek Dehnel: przewrotny dowcip w felietonie.
 7. Maciej Sthur i Joanna Szczepkowska: felieton jako stylistyczna swoboda wypowiedzi.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, ćwiczenia praktyczne, metoda praktyki pisarskiej, samodzielna lektura.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie ćwiczeń praktycznych oraz pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

I.

Bachórz J., Wstęp [do:] B. Prus, Kroniki. Wybór, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1994.

Chudziński E., Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2004, s. 197-213.

Niedzielski C., O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej. Podróż – powieść – reportaż, Toruń 1966.

Pietrzak M., Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego, Łódź 2013.

II.

Bondkowska M., Struktura językowa felietonu dekady 1968-1978, Warszawa 2005.

Niczyperowicz A., Felieton – piękny pasożyt, [w:] Dziennikarstwo od kuchni, red. A. Niczyperowicz, Poznań 2001, s. 81-94.

Pilch J., Felieton, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010, s. 632-639.

Stasiński P.: Poetyka i pragmatyka felietonu, Wrocław 1982.

Wojtak M., W kręgu paradoksów gatunku, czyli o konwencji i kreatywności w felietonie, [w:] Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra 2004, s. 273-293.

Literatura uzupełniająca

I.

Bobrowska B., Bolesław Prus – mistrz pozytywistycznej kroniki, Białystok 1999.

Sztachelska J., „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na początku XX wieku. (Prus – Konopnicka – Dygasiński - Reymont), Białystok 1997.

II.

Bogołębska B., Mariaż gatunków dziennikarskich i użytkowych oraz gry z konwencją gatunkową, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5, Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2015, s. 261–270.

Olkowska M., O tytułach felietonów. Analiza lingwistyczna, [w:] Interdyscyplinarność w naukach filologicznych, t 2, red. Agnieszka Szlachta, Szczecin 2016.

Sławkowa E., Style współczesnego felietonu (z zagadnień stylistyki gatunku), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000, s. 305-315.

Wojtak M., Rola stylizacji w modyfikowaniu poetyki felietonu, „Prace Filologiczne” 2007, t. 53, s. 735–745.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Aneta Narolska (ostatnia modyfikacja: 30-04-2022 17:23)