SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw: Stereotyp jako składnik kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw: Stereotyp jako składnik kultury
Kod przedmiotu 08.9--FiPlP-Pdw: SjSK-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Szagun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie różnych form stereotypów, zrozumienie ich funkcji i obecności w kulturze. Student rozpoznaje podstawowe stereotypy w kulturze i rozumie ich pozytywny i negatywny wpływ na odbieranie i kreowanie rzeczywistości.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o języku na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

  1. Stereotyp, prototyp. Językowy obraz świata.
  2. Stereotypizacja jako sprawność kognitywna.
  3. Stereotypy i ich funkcje.
  4. Autostereotypy, stereotypy etniczne, płci, choroby itp.
  5. Stereotypy kulturowe (reprezentatywne dla typów kulturowych i uniwersalne).
  6. Stereotypy językowe: obrazy, wzory, wyobrażenia mitologiczne, wyobrażenia ideologiczne.
  7. Uprzedzenia językowe: stereotyp w formach komicznych, stereotyp jako narzędzie władzy w dyskursie publicznym

Metody kształcenia

dyskusja, analiza tekstów kultury, studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach, pozytywne zaliczenie zadań cząstkowych i  projektu końcowego.

Literatura podstawowa

Anusiewicz J., Bartmiński J., Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, Wrocław 1998.

Chlebda W., 1998,  Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, [w:] Język a Kultura, tom 12.

 Bartmiński J., 2009, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin.

Stephan W.G. , Stephan C.W., 2003,  Wywieranie wpływu przez grupy, GWP.

Stereotypy i stereotypizacja, 2007, red. nauk. W. Domachowski, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Literatura uzupełniająca

Tambor J., Stereotyp i prototyp. Znaczenia terminów, "Postscriptum Polonistyczne" 2008, s. 23-29.

Gawarkiewicz R., Komunikacja międzykulturowa a stereotypy Polacy - Niemcy -  Rosjanie, Szczecin 2011.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-05-2022 14:08)