SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Edytorstwo tekstów użytkowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Edytorstwo tekstów użytkowych
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-ETU-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Kaja Rostkowska-Biszczanik
 • dr Katarzyna Grabias - Banaszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z regułami pracy edytorskiej oraz praktyczne przygotowanie do niej poprzez doskonalenie umiejętności związanych z opracowaniem i wydaniem tekstów użytkowych. Studenci odpowiedzialni będą za moderowanie strony internetowej (zbudowanej na potrzeby przedmiotu). Zamieszczone będę na niej teksty i edycje przygotowane na zajęciach.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca genologii.

Zakres tematyczny

 1. Typologia tekstów użytkowych (podstawowe pojęcia i definicje).
 2. Zakładanie strony internetowej (omówienie zadania projektowego).
 3. Edytorstwo epistolografii (struktura listu, układy edycji listów, dawne i współczesne edycje korespondencji).
 4. Edytorstwo epistolografii (listy kurtuazyjne, ćwiczenia edytorskie na wybranych zasobach Biblioteki Narodowej - zaproszenie, podziękowania, gratulacje, kondolencje).
 5. Edytorstwo słowników i encyklopedii (rodzaje słowników i encyklopedii, tradycje leksykograficzne, zasady budowy artykułu hasłowego i sposób uporządkowania, ćwiczenia edytorskie na podstawie instrukcji wydawniczej PSB).
 6. Edytorstwo tekstów autobiograficznych, pamiętników i dzienników (dzieje terminów i gatunków, wzorcowe edycje XIX w., ciekawe przykłady edytorskie, współczesne teksty autobiograficzne).
 7. Edytorstwo tekstów autobiograficznych (ćwiczenia edytorskie –  krótkie bio na bloga lub stronę internetową).
 8. Pisanie tekstów reklamowych (rodzaje tekstów reklamowych, frazy kluczowe, znaczniki SEO).
 9. Makrokompozycja gazet i czasopism (grafizacja, miejsca strategicznie tekstów prasowych, organizacja przestrzenna tekstu).
 10. Edytorstwo tekstów prasowych – sylwetka, wywiad (delimitacja, sposoby ukazania formy dialogowej w strukturze, oryginalne/konwencjonalne przykłady z prasy, samodzielna edycja).
 11. Edytorstwo tekstów prasowych – komentarz, felieton (wspólne omówienie wyznaczników gatunkowych, układu przestrzennego i grafii, na przykładach).
 12. Edytorstwo tekstów prasowych – recenzja (typy recenzji, przegląd popularnych schematów edytorskich wraz ze sposobami oceny, budowa i organizacja przestrzenno-graficzna metryczki – najważniejszych informacji o recenzowanym utworze).
 13. Infografika w prasie – na przykładzie kroniki/kalendarium (zasady tworzenia, przykłady, samodzielna próba zaprojektowania infografiki).
 14. Edytorstwo pism użytkowych – podanie, list motywacyjny, ogłoszenie (wzorce, najczęstsze błędy, krytyczny przegląd gotowych wzorów w internecie, samodzielna edycja).
 15. Moderowanie strony internetowej (projekt) – ćwiczenia praktyczne.

Metody kształcenia

Dyskusja, studia przypadków, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział, zaliczenie kolokwium, zadań dydaktycznych oraz projektu.

Literatura podstawowa

Belke H.,  Łukasiewicz M., Problemy typologii i klasyfikacji tekstów użytkowych, „Pamiętnik Literacki” 1979,  z. 3,  s. 323-346.

Drygalski Z., Rozmiarek J., Listy i pisma użytkowe, Warszawa 2005. 

Goliński Z., Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. T. Michałowska i in., Warszawa 1996.

Stuss A., Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, Gdańsk 2012.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Billingham J., Redagowanie tekstów, Warszawa 2006.

Dunin J., Wstęp do edytorstwa, Łódź 2003.

Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Gdańsk 2008.

Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005.

Starnawski J., Kronika edytorstwa naukowego w Polsce, w: tegoż, Praca wydawcy naukowego, Ossolineum 1992.

Tazbir J., Edytorskie potknięcia, Gdańsk 1997.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności edytorstwo tradycyjne i sieciowe.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-05-2022 13:57)