SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej
Kod przedmiotu 09.3--FiPlD-WG-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach glottodydaktyka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
  • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Pozyskanie wiedzy na temat obecnego kształtu glottodydaktyki polonistycznej na tle glottodydaktyki ogólnej w Polsce i w Europie. Zrozumienie specyfiki nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego (macierzystego) w perspektywie przekształceń dyscypliny, ośrodków badawczych i dydaktycznych w Polsce i za granicą. Wiedza na temat nauczania języka polskiego jako obcego w polskiej szkole (założenia programowe i możliwości systemowe).

Wymagania wstępne

ogólna wiedza o Polsce i Polonii, zwłaszcza z zakresu wiedzy o społeczeństwie, o systemie szkolnictwa i kulturze polskiej

Zakres tematyczny

  1. Glottodydaktyka jako nauka wśród innych nurtów badawczych. 
  2. Praktyczny wymiar glottodydaktyki. Subdyscypliny glottodydaktyki.
  3. Kompetencje językowe w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego.
  4. Ewolucja koncepcji dydaktycznych i ich odzwierciedlenie w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego (zarys ogólny).
  5. Instytucjonalne uwarunkowania nauczania języka polskiego jako obcego w szkole w Polsce i za granicą.
  6. Polityka językowa. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jako instytucja odpowiedzialna za upowszechnianie języka polskiego poza granicami Polski. Stowarzyszenie Bristol.
  7. Kulturoznawstwo glottodydaktyczne. Przemiany w języku i kulturze a sytuacja nauczania języka polskiego w różnych krajach i regionach świata.

Metody kształcenia

wykład z elementami konwersacji (dyskusji), prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zdanie egzaminu (pisemnego: progi punktowe 50% dostateczny, 65% dostateczny z plusem, 75% dobry, 85% dobry z plusem, 90% bardzo dobry lub ustnego: odpowiedź na losowo wybrane dwa pytania)

Literatura podstawowa

Grucza F., O statusie, pozycji i zadaniach lingwistyki stosowanej, [w:] Język a komunikacja 29: Studia językoznawcze: od językoznawstwa teoretycznego do stosowanego, red. J. Fisiak, Kraków 2010, s. 121-146.

Komorowska H., Język i kultura w dydaktyce języków obcych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 51, nr 4 (2006), s. 27-45.

Miodunka W.T., Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków 2016.

Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej: praca zbiorowa, red. W. Miodunka, Kraków 2009.

Zarzycka G., Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis zachowań społeczno-językowych cudzoziemców przyswajających język polski, seria "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 11, Łódź 2000.

Literatura uzupełniająca

40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, red. A. Dąbrowska, U. Dobesz, Wrocław 2014.

Biernacka (Jasińska) M., Pojęcie kompetencji fonologicznej vel fonetycznej - rozważania terminologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 20 (2013), s. 73-80.

Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, red. M. Biernacka, M. Wojenka-Karasek, Łódź 2011.

Gębal P. E., Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl,  tomy 1-2, Lublin 2013.

Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, t. 1 i 2, red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin 2016.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.

Zarzycka G.,  Analiza konwersacji i analiza dyskursu jako metody przydatne w określaniu kompetencji komunikacyjnej, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak i J. Tambor, Katowice 2001, s. 241-255.

Zarzycka G.,  Dyskurs glottodydaktyczny na łamach „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” w latach 1987–2013, [w:] Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 20 (2013), s. 11-21.

Zarzycka G., Kontakty interkulturowe w ramach Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi, [w:] Dialogi o Trzecim Świecie, t. 4, red. S. Łodziński, Warszawa 1990, s. 56-69.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 13-05-2022 09:55)