SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztat nauczyciela języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztat nauczyciela języka polskiego jako obcego
Kod przedmiotu 05.1--FiPlD-WNJP-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach glottodydaktyka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
  • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studenta z wybranymi podręcznikami do nauczania języka polskiego, opartymi na ESOKJ, a także z innymi materiałami glottodydaktycznymi (m.in. wybrane poradniki metodyczne, słowniki, materiały ikonograficzne, plansze, tablice, plakaty, zdjęcia, rysunki). Student dobiera odpowiednie podręczniki i pomoce dydaktyczne do potrzeb uczniów oraz tworzy własne materiały glottodydaktyczne, w zależności od odbiorcy (specyfiki ucznia), tematu, leksyki i treści gramatycznych. Ponadto student praktycznie obserwuje realizację materiału glottodydaktycznego w czasie zajęć z cudzoziemcami (4 godziny dydaktyczne) i kształtuje samoocenę w oparciu o doświadczenie prowadzenia lekcji języka polskiego dla cudzoziemców (1 godzina dydaktyczna).

Wymagania wstępne

student posiada ogólną wiedzę na temat języka polskiego i kultury polskiej

Zakres tematyczny

  1. Rodzaje i funkcje materiałów glottodydaktycznych.
  2. Programy nauczania języka polskiego jako obcego.
  3. Zasady doboru podręcznika kursowego.
  4. Podręczniki ogólne oraz kompendia gramatyczne i leksykalne na poziom A1, A2.
  5. Podręczniki ogólne oraz kompendia gramatyczne i leksykalne na poziom B1, B2.
  6. Podręczniki ogólne oraz kompendia gramatyczne i leksykalne na poziom C1, C2.
  7. Preparacja i ewaluacja materiałów glottodydaktycznych. 
  8. Obserwacja lekcji języka polskiego jako obcego i praktyka glottodydaktyczna.

Metody kształcenia

zadania laboratoryjne (analiza przypadku, porównanie treści programowych z realizacją w podręcznikach, interpretacja tekstu, ocena poprawności i efektywności działania), dyskusja, burza mózgów, prezentacja multimedialna, obserwacja i prowadzenie zajęć języka polskiego jako obcego: metoda projektu (tworzenie konspektu lekcji, realizacja lekcji)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach (dyskusja, odpowiedź ustna), zaliczenie na ocenę pozytywną zadań wykonywanych podczas laboratorium oraz obserwacja i prowadzenie zajęć języka polskiego jako obcego (projekt); ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (oceny wypowiedzi ustnej/
merytorycznego głosu w dyskusji/analizy i interpretacji oraz oceny za projekt)

Literatura podstawowa

Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010 (rozdz. Programy nauczania, s. 24-28; Pomoce do nauczania jpjo, s. 29-45): http://www.bc.ore.edu.pl/Content/188/Co+warto+wiedziec.pdf 

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Turek P. (red.), Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków 2011.

Mączyński J., Model programu nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców”, nr 3, 1991, s. 5-12.

Pfeiffer  W., Teoretyczne podstawy preparacji materiałów glottodydaktycznych, Poznań 1975 (rozdz. Status materiałów glottodydaktycznych w procesie nauczania języków obcych, s. 8-26).

Literatura uzupełniająca

Grucza F., W sprawie pojęcia środków i materiałów glottodydaktycznych, [w:] Z teorii i praktyki tworzenia materiałów glottodydaktycznych, Warszawa 1988, s. 9-25.

Łuczak-Łomża A., Metera-Debaene E.,  Zanim wybierzesz podręcznik. Metody oceniania materiałów do nauki języków, Warszawa 2002.

Madeja A., Malejka J., Program komputerowy jako pomoc w nauczaniu frazeologii polskiej, [w:] R. Cudak, J. Tambor (red.), Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice 2001, s. 417-421.

Piekot T., Żurek A., Ideologie w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, t.1, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2008, s. 206-218: https://wuwr.pl/okom/issue/view/189 [dostęp: luty 2022].

Stankiewicz K., Przekaz kulturowy w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W.T. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2008, s. 337-346.

Projekty lekcji: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/publikacje/e-nauczanie/projekty-lekcji/

Polski info: https://polski.info/pl/courses

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2022 13:33)