SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształcenie sprawności produktywnych (mówienie i pisanie) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształcenie sprawności produktywnych (mówienie i pisanie)
Kod przedmiotu 09.3--FiPlD-KSP-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach glottodydaktyka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Iwona Żuraszek-Ryś
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
 • dr Dorota Szagun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu nauczania sprawności produktywnych: stosowanych metod i technik nauczania tych sprawności, sprawdzania umiejętności mówienia oraz pisania, a także kryteriów ich oceniania na poszczególnych poziomach biegłości językowej. Zajęcia mają także wyposażyć studenta w umiejętność tworzenia własnych ćwiczeń doskonalących sprawności produktywne oraz kompetencje oceny przydatności i poprawności dostępnych źródeł. Pogłębiona wiedza o nauczaniu sprawności produktywnych i umiejętność tworzenia autorskich ćwiczeń służyć mają kształtowaniu postawy szacunku wobec własnej kultury i języka polskiego, poszanowania kultury cudzoziemców oraz refleksyjnego postrzegania różnic kulturowych związanych z tworzeniem komunikatów mówionych i pisanych. 

Wymagania wstępne

Student posiada ogólną wiedzę na temat języka polskiego i kultury polskiej, dotyczącą zwłaszcza zasad poprawności językowej, w tym ortografii i interpunkcji, a także podstawowych gatunków tekstów, zarówno krótkich jak i długich form pisanych (np. życzenia, pozdrowienia, list, ogłoszenie, opowiadanie, esej szkolny, sprawozdanie) i mówionych (m.in. opis, wypowiedź argumentacyjna, dialog). 

Zakres tematyczny

 1. Język mówiony a język pisany. Komunikacja werbalna a niewerbalna.
 2. Sprawności produktywne w programach nauczania JPJO, standardach wymagań egzaminacyjnych.
 3. Techniki nauczania mówienia.
 4. Ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności mówienia.
 5. Techniki nauczania pisania. Reguły polskiej ortografii.
 6. Ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności pisania.
 7. Techniki sprawdzania umiejętności mówienia i kryteria oceniania tej sprawności.
 8. Techniki sprawdzania umiejętności pisania i kryteria oceniania tej sprawności.
 9. Podejście zintegrowane w nauczaniu sprawności językowych. Kształtowanie sprawności mówienia oraz pisania w kontekście sprawności receptywnych.
 10. Zasoby ćwiczeń rozwijających sprawności produktywne w podręcznikach i innych materiałach dydaktycznych.
 11. Przygotowywanie własnych materiałów doskonalących sprawność mówienia.
 12. Przygotowywanie własnych materiałów doskonalących sprawność pisania.

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z podręcznikami do nauczania języka polskiego jako obcego i aplikacjami, ćwiczenie z tekstem, analiza przypadku, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo (w dyskusjach, w formie odpowiedzi ustnej, poprzez wykonywane analizy i ćwiczenia pisemne), realizacja projektu – przygotowanie autorskich ćwiczeń doskonalących sprawności produktywne; ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (oceny wypowiedzi ustnej/ merytorycznego głosu w dyskusji/analizy i interpretacji oraz oceny za projekt). 

Literatura podstawowa

Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej, red. W. Wilczyńska, Poznań 2002.

Gałat E., Ćwiczenia i gry doskonalące sprawność mówienia dla obcokrajowców poziom B i C, Kraków 2019.

Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005 (Nauczanie i rozwijanie sprawności językowych: Pisownia 45-55; Mówienie s. 163-184).

Ruszer A., Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

Awdiejew U., Dąmbska E., Lipińska E., Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych, Kraków 1992.

Janowska I., Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2019.

Lipińska E., Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców, Kraków 1999.

Lipińska E., Seretny A., Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce. Na przykładzie nauczania jeżyka polskiego jako obcego/ drugiego, Kraków 2013.

Pelc T., Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Kraków 1997.

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziom A1-C2, red. I. Janowska i inni, Kraków 2016.

Sprawności przede wszystkim, red. A. Seretny, E. Lipińska, Kraków 2006.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 07:57)