SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Testowanie, ocenianie, certyfikacja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Testowanie, ocenianie, certyfikacja
Kod przedmiotu 09.3--FiPlD-TO-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Występuje w specjalnościach glottodydaktyka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
  • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Pozyskanie pogłębionej wiedzy na temat metod, funkcji i znaczenia testowania i oceniania znajomości języka polskiego jako obcego oraz certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego (historii, znaczenia i specyfiki działania Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).

Wymagania wstępne

ogólna wiedza o języku polskim (w tym o typach błędów językowych), kulturze polskiej i systemie państwowym Polski

Zakres tematyczny

  1. Kultura języka a glottodydaktyka. Podstawowe pojęcia: świadomość językowa, poprawność językowa, norma językowa, błąd (w ujęciu glottodydaktycznym).
  2. Funkcje ewaluacji. Ocena i samoocena jako narzędzie motywujące do nauki. Metody sprawdzania osiągnięć ucznia, kryteria oceny. Savoir-être (samoświadomość) jako czynnik warunkujący efektywność procesu kształcenia językowego.
  3. Typy testów (test osiągnięć, prognostyczny, kwalifikujący, diagnostyczny).
  4. Kryteria oceny testu. Typy jednostek testu. Techniki wyboru.
  5. Specyfika testowania kompetencji produktywnych i receptywnych.
  6. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.
  7. Materiały dydaktyczne do treningu przed egzaminem państwowym z języka polskiego jako obcego.

Metody kształcenia

wykład, w tym wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w dyskusji w czasie wykładu konwersatoryjnego, sprawdzian z progami punktowymi (warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 51% punktów na sprawdzianie końcowym)

Literatura podstawowa

Izdebska-Długosz D., Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych, Kraków 2021.

Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego, Warszawa 2007.

Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005, Kontrola wyników w nauczaniu języka polskiego jako obcego, s. 255-296, cz. IV aneks: Certyfikatowe egzaminy z języka polskiego jako obcego, s. 299-307.

Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Monografia zbiorowa, red. E. Lipińskia i A. Seretny, Kraków 2015 (wybór).

Literatura uzupełniająca

Achtelik A., Hajduk-Gawron W., Madeja A., Świątek M., „Bądź na B1” - zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, wyd. 1, Kraków 2012, wyd. 2. Kraków 2021.

Butcher A., Janowska I., Zarzycka G., Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2, wyd. 2, Kraków 2021.

Gołębiowska M., Grützmacher M., Testy na 4 pory roku. Zestawy zadań dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, 2022.

Fiema M., Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w świetle badań statystycznych, [w:] Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej, red. I. Janowska, M. Biernacka, Kraków 2020, s. 73-110.

Herrera-Nowak M., Gramopedia. Gramatyka na B1. Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego, Gdańsk 2021.

Lipińska E., Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym + 2CD (B2), Kraków 2018.

Mędak S., Polski B2 i C1. Megatest, Warszawa 2013.

Wilczyńska B., Polski na B1. Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, Warszawa 2021.

Materiały zamieszczone na stronie: certyfikatpolski.pl

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2022 13:57)