SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do terapii pedagogicznej
Kod przedmiotu 05.0-WP-EEiTP-WTP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu terapii pedagogicznej; celami, zasadami i metodami terapii pedagogicznej, organizacją i etapami pracy terapeutycznej.
 2. Zapoznanie  z rodzajami trudności edukacyjnych wymagających pracy terapeutycznej .
 3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania rodzaju trudności edukacyjnych dziecka i uzasadniania potrzeby terapii pedagogiczej.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki ogólnej i dydaktyki, podstawy psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Wykłady

Specjalne potrzeby edukacyjne, diagnoza, terapia, profilaktyka; terapia przyczynowa, terapia objawowa, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia reedukacyjne, zajęcia wyrównawcze, trudności w uczeniu się, specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się, dysleksja, dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia, dyskakulia.

Ćwiczenia

 1. Rodzaje trudności edukacyjnych wymagających pracy terapeutycznej  i ich etiologia.
 2. Cele terapii pedagogicznej (cel nadrzędny i cele operacyjne).
 3. Podmiot i przedmiot terapii pedagogicznej.
 4. Formy terapii pedagogicznej.
 5. Zasady terapii pedagogicznej. Metody terapii.
 6. Organizacja i etapy pracy terapeutycznej.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny, problemowy i konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia – praca z książką i materiałami źródłowymi, klasyczna metoda problemowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się: aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusji oraz ocena z projektu planu jednostki metodycznej  terapii pedagogicznej.

Wykład – na ocenę składa się udział w dyskusji oraz  ocena z pracy pisemnej w postaci wniosków z wykładu.

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładów.

Literatura podstawowa

 

 1. Bogdanowicz M, Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu – poradnik nie tylko dla rodziców, Gdynia 2007.
 2. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1989.
 3. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998.
 4. Dunson W., School Success for Kids with Dyslexia & Other Reading Difficulties 2012.
 5. Braun Hannah Med, Learn to Read for Kids with Dyslexia, Volume 2: 125 More Games and Activities to Teach Your Child to Read, 2020.

Literatura uzupełniająca

1. Nyczaj-Drąg M. (red.), Poznawanie i pomoc dziecku z trudnościami edukacyjnymi, Zielona Góra 2004.

2. Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, Kraków 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2022 15:36)